19/05/2012

Requiem voor goden : mysterieus muziekritueel van Joachim Brackx

Joachim Brackx In 2009 componeerde Joachim Brackx (foto) in opdracht van het Concertgebouw het uitstekende Whispers voor Currende. Ditmaal schrijft Brackx niet alleen voor dit ensemble waarbij hij zelf ook zingt, maar eveneens voor het percussietrio Triatu. In 'Requiem voor goden' begraaft hij samen met auteur-theatermaker Frank Adam de godsidee "in de diepten van het bewustzijn, om haar getransformeerd te laten verrijzen in de menselijke geest". Dit requiem openbaart zich als een mysterieus muziekritueel waarbij de tekst vertrekt van de klassieke vorm van de litanie en gaandeweg de grenzen en zekerheden aftast. In een poëtische maalstroom van beelden, gedachten en gebeden dwingt het de eeuwige rust af voor de godsidee, en laat het tegelijk zijn licht schijnen op de geest van de mens.

Het requiem presenteert zich als een introvert donker-mysterieus muziekritueel voor zangers, percussie en gambaconsort. De muziek klinkt tijdloos, bekend en nieuw tegelijk; ze is onoverkomelijk en dringt quasi ongemerkt binnen in de geest van de luisteraar. De tekst vertrekt van de klassieke vorm van de litanie en tast gaandeweg de grenzen en zekerheden af.. In een poëtische maalstroom van beelden, gedachten en gebeden proberen goden hun eigen mysterie te doorgronden. De goden van de gelovigen, mystici, wetenschappers, flosofen, van het Verre Oosten, het animisme, het 3de millennium-cyborg-transhumanisme... In hun wezen stoten zij allen op een onderliggende ondefinieerbare Angst. "Requiem voor goden" wil verlossing bieden voor de Angst van de post-postmoderne mens door ze al zingend met de poëtische kracht en de troostende schoonheid van een Hooglied op te heffen. De eeuwige rust die het requiem met dit muziekritueel afdwingt voor de godsidee, laat tegelijk het licht schijnen in de geest van de mens.

Met zijn eeuwendiepe wortels, indringende teksten en talloze beklijvende zettingen, is het requiem ongetwijfeld een van de grootste muzikale erfenissen van de katholieke liturgie. Guillaume Dufay (ca.1397-1474) componeerde naar alle waarschijnlijkheid de eerste polyfone requiemmis en sprak daarmee tot de verbeelding van de generaties na hem. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Hector Berlioz (1803-1869) en Gabriel Fauré (1845-1924) schreven iconische meesterwerken in het genre, dat ook in de 20ste eeuw componisten bleef boeien, denk maar aan het magistrale Requiem van György Ligeti (1923-2006). Wat doe je dan als je als jonge componist de vraag krijgt een requiem te schrijven? Iets heel anders, zo blijkt. En toch.

Voor componist Joachim Brackx (1975) was het al snel duidelijk dat zijn nieuwe compositie niet kon vertrekken van het klassieke christelijke discours, maar wél van het dubbele thema van doodsangst en verlossing. Terwijl in de traditionele tekst doodsangst en hoop op verlossing de dode begeleiden (Dies Irae en In Paradisum), maakt Brackx de angst zélf tot onderwerp van zijn dodenmis. Niet een (de) mens wordt ten grave gedragen, wel zijn doodsangst en daarmee ook zijn goden - zonder existentiële angst is er immers geen nood meer aan eeuwige verlossing, noch aan bijbehorende almacht. Een radicale perspectiefwijziging, die onwillekeurig doet denken aan 'Ein deutsches Requiem' van Johannes Brahms (1833-1897). Met dit werk wilde Brahms een alternatief requiem schrijven, dat niet de dode en zijn weg naar verlossing centraal stelt, maar de nabestaanden en hun nood aan troost. Brahms stelde daarvoor een nieuwe Duitstalige tekst samen met diverse Bijbelfragmenten - een erg gedurfde keuze, die blijk geeft van een lucide, persoonlijke omgang met het christelijke gedachtegoed. De eerste zin "Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden" maakt meteen duidelijk dat Brahms niet voor God of de overledenen schrijft, maar voor de levenden. Vandoor ook de keuze voor de Duitse taal, en de vermelding daarvan in de titel van het werk.

De tekst van Requiem voor goden, van de hand van auteur en theatermaker Frank Adam (1963), staat ver af van de traditionele liturgische tekst van het requiem. De auteur benadert het grote thema van de menselijke angst vanuit twee perspectieven: het particuliere en het universele, een mens en de mensen. Deze twee gezichtspunten wisselen elkaar af in een uitgepuurde, poëtische litanie, waaruit de componist kernwoorden en -zinnen naar voren brengt. Referenties aan de christelijke of enige andere religieuze traditie zijn bewust achterwege gelaten. Opmerkelijk: de tekst werd naar het Latijn vertaald, wat het contemplatieve karakter ervan versterkt maar tegelijk een dunne verbindingsdraad vormt met de vocale traditie van de katholieke liturgie. Joachim Brackx benadrukt dat die keuze mee ingegeven is door de goede zingbaarheid van het Latijn, in tegenstelling tot het Nederlands met zijn vele medeklinkers en doffe klinkers. Hij kiest dan ook niet voor het eerst voor een Latijnse vertaling van een nieuwe tekst: voor zijn compositie Whispers gebruikte Brackx ook al de Latijnse versie van een tekst van Ramsey Nasr.

Joachim Brackx tekende niet enkel voor de muziek van Requiem voor goden, ook heel wat andere aspecten van de voorstelling liggen in zijn handen. Zo staat hij ook in voor regie en scenografie en zingt hij zelf mee. Sinds enkele jaren werkt Brackx immers aan een nieuwe benadering van het muzikale creatieproces, dat hij beschouwt als een collectief gebeuren. Geïnspireerd door de musiceerpraktijk van de renaissance, verdedigt hij een werkwijze waarin de creativiteit van de muzikanten opnieuw een centrale rol toebedeeld krijgt. In een ideaal scenario bewegen de musici zich doorheen een gedeelde stijl en referentiekader, waarin de gecomponeerde muziek weliswaar het zwaartepunt vormt, maar de vrije omgang hiermee en ruimte voor improvisatie vanzelfsprekend zijn. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke aanpak tijd (en dus geld) kost en een sterk engagement vraagt, en Brackx benadrukt dan ook dat zijn zoektocht nog maar pas begonnen is. In Requiem voor goden vertaalt dit streven zich in een open vorm. Dit wil zeggen dat het muzikale materiaal wel degelijk uitgecomponeerd wordt, maar dat de musici heel wat vrijheid krijgen om, gebruikmakend van keuzeblokjes, het uiteindelijke verloop van de compositie ad hoc te bepalen. De componist wil op die manier ook de uitvoering een grotere intensiteit geven. Door toeval op vormelijk niveau toe te laten, wordt de luisteraar de eerste getuige van een unieke versie van de compositie. Je zou zelfs kunnen stellen, zegt Joachim Brackx, dat een deel van het creatieproces zich in het hoofd van de luisteraar afspeelt.

Als we de dimensies tijd en harmonie van Brackx' muziek van naderbij bekijken, valt dezelfde verhouding tussen compositie en uitvoering op. De componist creëert een blokkendoos van muzikaal materiaal en combinatiemogelijkheden, maar de uiteindelijke realisatie van die mogelijkheden - het bouwen van een toren, zeg maar - gebeurt pas op het moment van uitvoering, dankzij de creatieve omgang van de musici met de aangereikte bouwstenen. Op het gebied van harmonie kiest Brackx daarom voor een modale aanpak. Tonen en akkoorden worden uitgekozen omwille van een bepaalde kleur, sfeer en combinatiemogelijkheden, maar van een lineaire progressie is geen sprake - het ene akkoord leidt niet als vanzelfsprekend naar het volgende. Ook hier kunnen we een verband zien met de muziek van de renaissance, maar net zo goed met de werkwijze van iemand als John Cage (1912-1992), die eveneens muzikanten en hun creatieve keuzes een cruciale rol toebedeelde in de totstandkoming van zijn muziek. Wat de ritmische organisatie betreft, gaat Brackx op zoek naar een vrij vloeiende tijd, waarin verschillende tijdslagen zich vrij boven elkaar kunnen bewegen. De verschillende stemmen volgen hun eigen fluctuerende tempo, zonder het dwingende metrische raster van ritme en maatstreep. De precieze synchronisatie van de verschillende stemmen is bijgevolg niet exact bepaald, wat opnieuw ruimte schept voor het toeval. Weerom kunnen we zowel een verband zien met vernieuwers van de 20ste eeuw als met de muziek van de late middeleeuwen en renaissance. In de polyfone compositiepraktijk vanaf de 14de eeuw ligt de nadruk heel duidelijk op de combinatie van meerdere evenwaardige stemmen, met een sterk ontwikkeld eigen verloop dat (met uitzondering van enkele ijkpunten doorheen de compositie) steeds prevaleert boven het harmonische samengaan van de stemmen. Eenvoudig gesteld denkt de componist in horizontale lijnen; de resulterende samenklanken zijn veel minder belangrijk - een verhouding die vanaf het einde van de 16de eeuw zou omkeren. Omstreeks het midden van de voorbije eeuw onderzochten componisten als Elliott Carter (1908) en Karlheinz Stockhausen (1928-2007) de mogelijkheden van het gebruik van verschillende tempi in verschillende stemmen en braken zo de traditionele, vrij rigide omgang met de muzikale tijdsdimensie terug open.

Samengevat kunnen we stellen dat Joachim Brackx een zekere vrijheid wil terugwinnen op de gangbare systemen, waarbij het dictaat van (en in) de partituur plaats moet ruimen voor een organisch creatief proces, waarbij ook de musici betrokken worden en dat pas tot een eindpunt komt tijdens de voorstelling. Wanneer hij vertelt over de ideeën achter Requiem voor goden, wordt het steeds duidelijker dat Joachim Brackx een bewuste en expliciete koppeling maakt tussen muziek en maatschappij. Met Requiem voor goden wil de componist een aanzet geven voor een nieuw, hedendaags ritueel. Zelfs de keuze voor een bezetting van zes zangers en drie percussionisten is hierdoor ingegeven - want zijn stem en slagwerk niet de meest pre-culturele en dus universele instrumenten? De specifieke benadering van de thematiek en de keuzes die hij maakt op het gebied van de muzikale vormgeving en het compositieproces, zijn óók maatschappelijke keuzes. Dat verband, benadrukt Joachim Brackx, is cruciaal voor zijn componeren. Het is immers onmogelijk om géén stelling in te nemen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Currende & Triatu : Requiem voor goden
Donderdag 24 mei 2012 om 20.00 u
(Gesprek met Joachim Brackx en Frank Adam om 19.15 u )
Concertgebouw Brugge
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be, nabla-muziektheater.be, www.currende.be en www.triatu.be

Bron : tekst Rebecca Diependaele voor het Concertgebouw

Extra :
Joachim Brackx : www.brackx.info, www.matrix-new-music.be en youtube
Frank Adam : www.frankadam.be

Elders op Oorgetuige :
Poëtische zoektocht naar een muzikale vorm voor de symboliek van Maeterlinck, 1/05/2012
MULTIPLE voice/vision II : barokke en hedendaagse polyfonie in Amuz, 10/04/2012
Joachim Brackx stelt nieuwste creatie voor op MAfestival in Lissewege, 3/08/2010
La mort au bal masqué : wereldpremière Ensoriaanse kameropera in Oostende, 2/02/2010
Die Entführung aus dem Paradies : een opera over de organisatie van de liefde, 15/06/2009
Lamentations & Whispers : Lassus en Brackx over het verlies van de Heilige Stad, 10/02/2009

21:55 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Gabriel Paiuk & Jason Kahn te gast in Logos

Gabriel Paiuk Piano en analogue synths vormen de hoofdmoot van deze voorstelling. In de eerste helft krijgen we Gabriel Paiuk's massieve pianowerk dat hij zelf zal uitvoeren, geflankeerd door 6 luidsprekers. In de tweede helft speelt hij een duo met de Amerikaans-Zwitserse elektronicus Jason Kahn.

De Argentijnse pianist-componist Gabriel Paiuk (Buenos Aires, 1975) is een van de figuren die zijn succes transatlantisch ging beproeven en in Amsterdam in de nieuwe muziek-cirkel rond Gaudeamus bleef  hangen. Niet zonder gevolg trouwens, want in de categorie Geluidsinstallaties kaapte hij in 2006 met zijn Res Extensa de hoofdprijs weg. En zo ging de bal, vrij recent, aan het rollen. Zijn werk is inmiddels gespeeld door Slagwerkgroep Den Haag, ASKO ensemble, Kammerensemble Neue Musik Berlin, Kwartludium en Quinteto Sonorama. Ook op de Darmstadtse Internationale zomerkursussen laat hij regelmatig van zich horen.

Een samenvatting van 's mans samenwerkingen levert een dwarsdoorsnede op van volgende artiesten: Keith Rowe (van wiens Electroacoustic Ensemble hij een tijdlang deel uitmaakte) Axel Dörner, Andrea Neumann, Burkhard Beins, Robin Hayward. Met hen en vele anderen was Paiuk te gast op festivals in Berlijn, Brussel, Barcelona, Londen, Parijs, Amsterdam, Lissabon en New York.

In zijn geboortestad Buenos Aires bekleedt Paiuk op heden een belangrijke funktie als organisator/art director van toonaangevende festivals en cultuurcentra aldaar: La Otra dance company, CEAMC (Center for Advanced Studies in Contemporary Music) en C.I.C. (Center for Cinematographic Investi-gations). Sinds 2010 woont en werkt hij in Den Haag, waar hij aan het Instituut voor Sonologie een Master of Arts voorbereidt.

Intussen blijft de man ook als pianist aktief en vertoont hij daarbij een welhaast strategisch gebruik van 'extended techniques'. En die krijgen we meermaals te horen op dit concert. In de eerste helft voert hij zijn massieve piano-opus Degrees of Reality uit, waarin hij dialogeert met vooraf opgenomen en bewerkte klankfragmenten van het instrument. Hij wordt daarbij geflankeerd door zes in de ruimte verspreide luidsprekers. Paiuk: " This work starts from enhancing the subtleties lying on the diverse ways of perceiving the piano sound, in itself and through sound media. The loudspeaker setup constructs an expanded acoustic field traversed by the imprints of different recording strategies and spatial renderings of the sound of the piano. "

In de tweede helft krijgen we een duo met synthesizerfanaat Jason Kahn (New York, 1960). De twee werken al samen sedert hun eerste ontmoeting in Buenos Aires in 2004, en na enkele jaren experimenteerwerk zag hun gelauwerde debuutalbum Breathings het levenslicht. Kahn heeft een background als drummer in verschillende punkbands uit Los Angeles. Na de overstap te hebben gemaakt naar Europa belandde hij in Berlijn, waar hij lid werd van The Orchestra of Excited Strings (olv. de Amerikaanse componist Arnold Dreyblatt) en hij zich meer begon te interesseren voor het sound processing-nivo van zijn optredens. Vandaag de dag opereert hij vanuit zijn uitvalsbasis in Zürich.

Kahn gebruikt zijn analoge synthesizer als een 'open circuit board', gecombineerd met een feedbacksysteem. Het resultaat is vaak grillig en oncontroleerbaar. Zelf omschrijft hij de output ervan als: " Learning to work 'with' as opposed to 'against' this system, determines the musical parameters of these solo improvised performances, moving between indeterminacy and chaos, stasis and explosion, shrill bursts of noise and silence. "

Tijd en plaats van het gebeuren :

Gabriel Paiuk & Jason Kahn
Donderdag 24 mei 2012 om 20.00 u
Logos Tetraëder - Gent

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org, www.gabrielpaiuk.com en jasonkahn.net

20:46 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Nieuwe lichting dynamische musici laat van zich horen tijdens Spring!sounds

SPRING!SOUNDS SPRING!SOUNDS is het unieke afstudeerfestival aan Hogeschool Gent Conservatorium. De studenten/musici van de opleidingsonderdelen 'kleine ensembles' en 'jazz/pop combo' leggen dan voor het grote publiek hun eindexamens af. Dat is alvast een goede voorbereiding voor later, want veel van deze studenten staan aan het begin van hun carrière. Na vijf jaar opleiding aan Hogeschool Gent Conservatorium zijn de studenten in staat om zich artistiek te uiten op een hoog niveau. Een nieuwe lichting dynamische musici staat klaar om de professionele wereld van de muziek in te duiken.

Het opleidingsonderdeel klein ensemble richt zich vooral op de finesses van het samenspel, het begeleid zelfstandig inoefenen en uitvoeren van kamermuziekwerken, het verwerven van vaardigheden om op adequate wijze een kamermuziekgroep te vormen en te laten functioneren. Het ensemble of combo in verschillende samenstellingen is de meest representatieve instrumentale bezettings- en uitingsvorm binnen het domein jazz en pop. Tijdens de lessen ontdekt de student de functie van elk instrument binnen het combo.

De examens combo, klein ensemble en instrument van de bachelor 3 en master 2 studenten zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

Tijd en plaats van het gebeuren :

SPRING!SOUNDS Graduation Festival
Van maandag 21 t.e.m. vrijdag 25 mei 2012
Op verschillende locaties - zaal Miry, Orpheus Instituut, KASKcinema en Bijlokestudio L9 - in Gent


Het volledige programma en alle verdere info vind je op cons.hogent.be

19:12 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

Het Collectief creëert nieuw werk van Bram Van Camp in Schilde

Bram Van Camp Op 22 mei in Schilde treedt Het Collectief op met viool, klarinet en piano. Deze niet alledaagse formatie is bij het begin van de twintigste eeuw populair geworden dankzij meesterwerken van Igor Stravinsky en Béla Bartók. Op dit concert komen zowel de prettig gestoorde ritmes uit 'L'Histoire du soldat' als de volksmuziek uit de Trio's aan bod. Aan dit programma werd een Amerikaanse connectie toegevoegd met onder andere de Piano Rag Music van Stravinsky en een vioolsonate van 'Bad Boy of music' George Antheil. Maar de beste reden om naar Schilde te komen is ongetwijfeld de wereldcreatie van 'Music for Three Instruments' van de jonge Antwerpenaar Bram Van Camp (foto) , één van de getalenteerdste componisten van zijn generatie.

Bram Van Camp (1980) schreef zijn eerste compositiestukjes op negenjarige leeftijd. Later zou hij naast viool ook compositie gaan studeren: in de klas van Wim Henderickx aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, en in de klas van Theo Loevendie aan het Conservatorium van Amsterdam. Als componist viel Van Camp reeds verschillende keren in de prijzen. Zo won hij de Aquarius Compositiewedstrijd met zijn Rapsodie voor viool en orkest, en kreeg hij in 2006 het kwaliteitslabel van de International Society for Contemporary Music. In 2007 werd hij bekroond met de Jeugd en Muziek Prijs voor Compositie. Van Camp schreef opdrachtwerken voor onder meer het Festival van Vlaanderen, deSingel en Ars Musica, en was Composer in Residence van het Hermes Ensemble.

Bram Van Camp is altijd gefascineerd geweest door geordend geluid en samenklank: in zijn muziek streeft hij naar een stijl met een intuïtief vertrekpunt, waarvan elke noot toch verklaard kan worden binnen een consequent systeem. Hoewel in de meeste composities sprake is van seriële procedures, houdt hij steeds een muzikaal, organisch klinkend resultaat voor ogen. Het systeem is geen doel op zich, maar wordt aangewend om een natuurlijk klinkende essentie te bereiken. Dat sluit niet uit dat er soms duidelijk invloeden hoorbaar zijn van onder meer Béla Bartók, Igor Stravinski en Alban Berg.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Het Collectief : Van Camp, Bartok, Bernstein, Stravinsky
Dinsdag 22 mei 2012 om 20.30 u
Kerk Schilde-Bergen
Pater Nuyenslaan
2970 Schilde

Meer info : www.festivaldervoorkempen.be en www.hetcollectief.be

Extra :
Bram Van Camp : www.bramvancamp.com en www.matrix-new-music.be

Elders op Oorgetuige :
Feesten van angst en pijn topstuk Ars Musica Antwerpen, 22/03/2012

18:39 Gepost in Concert, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

14/05/2012

Familieconcert rond het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer in Flagey

De nieuwe kleren van de keizer Ken je het sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer' van Hans Christian Andersen? Over een ijdele koning die zich door een stelletje bedriegers figuurlijk laat inpakken en uiteindelijk in zijn blootje over straat loopt? Misschien woonde die keizer wel ooit in Brussel. Kom het op 19 mei ontdekken en dompel je onder in zijn wereld. Maar wees gerust: je hoeft niet in je blootje de straat op!

Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor brengen dit verhaal op sprookjesachtige wijze tot leven tijdens een keizerlijke concert op zaterdag 19 mei in Flagey. Illustratrice Ellen Vrijsen, winnaar van de Boekenpauw 2011, voorziet de uitvoering van schitterende tekeningen die geprojecteerd worden op groot scherm.

De Deense componist & dirigent Bo Holten (1948) is aan een opmerkelijke internationale opmars toe. Zijn laatste opera, the Visit of the Royal Physician, werd door pers en publiek laaiend enthousiast onthaald en met meerdere prijzen, onder meer de Reumert Award, bekroond. We kijken dan ook hoopvol uit naar de première van zijn nieuwe opera 'De nieuwe kleren van de keizer'! Het wordt alvast een feest voor oren en ogen!

Bo Holten (1948) staat zowel in Denemarken als ver daarbuiten bekend als een veelzijdig musicus. Hij verwierf internationale erkenning door zijn pionierswerk in het herontdekken van vele vergeten polyfonisten uit de Renaissance. Zijn handelsmerk voor de uitvoering ervan was het combineren van de traditionele “koele” toon van de vocale polyfonie met een warmere, meer transparante, Scandinavische klank. Als componist is Bo Holten wijd en zijd bekend om zowel zijn instrumentale als zijn vocale muziek. Tegelijkertijd werd hij in het hedendaagse muziekmilieu vaak als zeer provocerend beschouwd door zijn verzet tegen veel van de moderne stromingen van de tweede helft van de 20ste eeuw.

Dit concert kadert in de reeks familieconcerten van Brussels Philharmonic in Flagey. Voor het concert (van 13.30u tot 15.00 u ) kunnen de kinderen zich omtoveren tot echte keizer, kleermaker of raadsheer dankzij de leuke workshops vol teken-, knutsel-, muziek- en theaterplezier!

Programma :

  • Carl Nielsen, Helios Ouverture, op.17
  • Bo Holten, The Emperor’s New Clothes

Tijd en plaats van het gebeuren :

Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor : Carl Nielsen, Bo Holten
Zondag 20 mei 2012 om 15.00 u
Flagey - Brussel

H.-Kruisplein
1050 Elsene (Brussel)

Meer info : www.flagey.be, www.brusselsphilharmonic.be en www.vlaamsradiokoor.be

Extra :
Bo Holten op www.ficta.dk, www.ewh.dk en youtube

23:25 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Vernieuwers uit de 20ste eeuw : luistercursus Matrix in samenwerking met Concertgebouw Brugge

Vernieuwers uit de 20ste eeuw Algemeen stemrecht, popmuziek, groenten in blik en een auto voor iedereen. De eerste decennia van de 20ste eeuw waren gevuld met grote en kleine revoluties. Ook de muziekwereld stond op zijn kop, met componisten als Claude Debussy, Charles Ives, Arnold Schönberg en Igor Stravinksy die elk op hun manier een nieuwe tijd inluidden. In deze cursus ontdekken we hoe het allemaal begon, en hoe het verder ging.

- 10.00 u-12.00 u: Jan Christiaens over Debussy, Messiaen, Saariaho & de zoektocht naar nieuwe kleuren
- 14.00 u-16.00 u: Stephan Weytjens over Stravinsky, Ligeti, Kurtag, Reich & de verkenning van ritme, energie en 'drive'

Tijd en plaats van het gebeuren :

Luistercursus Matrix : Vernieuwers uit de 20ste eeuw
Zaterdag 19 mei 2012 vanaf 10.00 u
Concertgebouw Brugge

't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.matrix-new-music.be

22:47 Gepost in Muziek | Permalink |  Facebook

Allereerste concert in de nieuwe reeks 'ChampdAction/Studio/concerts' in deSingel

Mark Applebaum Op vrijdag 18 mei vindt het allereerste concert in de nieuwe reeks 'ChampdAction/Studio/concerts' plaats in ChampdAction/Studio in deSingel Antwerpen. In deze reeks komen verschillende groepen, stijlen, disciplines, performances, projecten, cd-voorstellingen aan bod, naar analogie met de muzikale diversiteit die Champ d'Action sedert lange tijd koestert. Alle live concerten en performances worden opgenomen in ChampdAction/Studio.

Programma :

Cd-voorstelling 'Harry' van Bambeen Grey
Uitvoerders : Frans Van Isacker - altsax en basklarinet, Audrey Lauro - altsax, Ann Eysermans - contrabas, Nicolas Chkifi - drums en percussie. Opname : ChampdAction/Studio Mixing, mastering en producing : Serge Verstockt.
Meer info : www.bambeengrey.be

Gitarist Nico Couck speelt "DNA" (2004) van Mark Applebaum: een boeiende zoektocht naar extended technieken voor klassieke gitaar
"The music involves the body's memory of playing an extent work..." Mark Applebaum (foto)
Nico Couck vond de weg naar ChampdAction al tijdens zijn eerste jaren aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen toen hij zich inschreef voor LAbO III, het multidisciplinaire project dat ChampdAction tweejaarlijks opzet met deSingel en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij werkte er toen aan de stukken 'Vampyr' van Tristan Murail (samen met Laura Broux, studente beeldende kunsten aan St Lucas ) en 'Sequenza VI' van Luciano Berio en leerde er de Amerikaanse componist en curator van LAbO III Mark Applebaum kennen. Nu is hij één van de drie winnaars van de Youth 'n Classic wedstrijd van Klara, Klarafestival ism SonicAngel. Voor de cd opname die dit met zich meebrengt plant Nico zijn opnames in ChampdAction/Studio in het voorjaar 2013.
Meer info : www.champdaction.be, www.sonicangel.com en www.markapplebaum.com

Improvisation Pool
Naar het idee van Derek Bailey's "company" concerten heeft de Nederlandse saxofonist Jorrit Dijkstra de laatste tien jaar in verschillende steden in Europa en Noord Amerika "Improvisation Pool" concerten georganiseerd, waarbij steeds lokale improvisatoren met rondreizende gasten op het podium worden gezet. Vrijdagavond vindt een internationaal gezelschap van improvisatoren uit België, Nederland, Frankrijk en Chili elkaar in duo's, trio's, en een grande finale.
Guillaume Orti - altsax, Jorrit Dijkstra - altsax en lyricon, Audrey Lauro - altsax, Ann Eysermans - contrabas en harp, Lynn Cassiers - voice en electronics, Juan Parra - laptop en gitaar.
Meer info : www.jorritdijkstra.com

Tijd en plaats van het gebeuren :

ChampdAction/studio/concerts #1
Vrijdag 18 mei 2012 om 20.00 u
ChampdAction/Studio in deSingel - Antwerpen

Desguinlei 25
2018 Antwerpen
Gratis toegang

Meer info : www.champdaction.be

Elders op Oorgetuige :
Stompbox.guitar : Nico Couck op zoek naar nieuwe klankkleuren op de gitaar, 9/02/2012

22:28 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

M&M Other Minds : een concert met een hoog rariteitsgehalte

M&M Other Minds Het grootste robotorkest ter wereld brengt in de mei-editie een bezoek aan 'Other Minds'. Wat betekent dat het repertoire wel eens een paar verrassingen zal inhouden. The Other Side, alternatieve stemmingen, vreemde surrealistische muziekjes, alles is mogelijk en niets is zeker... Kortom: een concert met een hoog rariteitsgehalte.

Elke maand pakt Logos uit met een nieuwe special voor het 50-koppig robotorkest; een avondvullende voorstelling waarin menselijke verbeelding en machinale precisie hand in hand gaan. En die menselijke verbeelding wordt ditmaal extra in de verf gezet, want het thema 'Other Minds' kan vaag zijn, de creatieve vrijheid die ze er zichzelf mee gunnen, is des te groter.

Want 'Other Minds', dat kan andere stemmingen en temperamenten inhouden (mikrotonaliteit), snaartheorieën of gewoon surrealistisch-dadaïstische performances. Of wie weet gooien de medewerkers het eens over een totaal andere boeg ... alles is mogelijk, niets is zeker.

Zoals steeds kun je genieten van de gebruikelijke ingrediënten die de M&M-concerten bij Logos kenmerken: een interactieve NaMuDa-study van Godfried-Willem Raes en Dominica Eyckmans, procesmatige algoritmiek van Kristof Lauwers, een sfeervolle performance van Helen White op de klank- en lichtdesigns van Sebastian Bradt, een ludieke muziekdoos-act van Moniek Darge en Floesj of een kleurrijke orkestratie van Xavier Verhelst.

Tijd en plaats van het gebeuren :

M&M: Other Minds
Woensdag 16 mei 2012 om 20.00 u
Logos Tetraëder - Gent

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

21:50 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

11/05/2012

wAves: Aifoon familiedag in Netwerk Aalst

waves Een hele namiddag activiteiten en spelen met geluid en als afsluiter concerten van Machinefabriek, Floris Vanhoof en DJ Elephant Power die hetzelfde instrumentarium en geluidengamma zullen gebruiken. Spelen op akoestische laptops, hengelen naar geluiden in de Dender, een speciaal gebouwde synthesizer bespelen, blindegeleide geluidwandelingen... activiteiten binnen en buiten dus! Dit wordt een namiddag voor jong en oud, voor de hele familie en dat allemaal op Moederdag! Als dat niet bijzonder is!

wAves is een familiedag waar de mogelijkheid wordt geboden om je geheel vrijwillig te laten verdrinken in de golven van de geluidenzee. Masters of Ceremony zijn: Machinefabriek (NL), hij maakt geluidslandschappen met geluidsobjecten, Floris Vanhoof (BE) fabriceert geluiden met tactiele electronica en DJ Elephant Power (BE) steelt de show met misschien wel jouw samples. Zowel jong en oud kan actief deelnemen aan geluidswandelingen, geluidsvergroters en- vervormers exploreren en experimenteren met het instrumentarium waar later de drie geluidskunstenaars mee aan de slag gaan. Of je kan vissen naar geluiden in de Dender. Ben je hierdoor geboeid of gewoon benieuwd hoe het allemaal werkt, ga dan zeker eens langs. Het belooft heel leuk te worden. Oh ja, en Floris Vanhoof vraagt ook nog aan alle kinderen om een zaklamp mee te brengen!

Tijd en plaats van het gebeuren :

wAves
Zondag 13 mei 2012 om 14.00 u
Netwerk / Centrum voor hedendaagse kunst - Aalst

Houtkaai
9300 Aalst

Meer info : www.netwerk-art.be en www.aifoon.org

Bekijk alvast de videoteaser van 'wAves'

18:11 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Faust : stille film van Murnau met live improvisaties door Frederik Croene

Faust Alexei Lubimov, sinds de eerste seizoenen een trouwe gast van het Concertgebouw, stelt dit weekend met plezier zijn briljante leerling Alexei Zuev voor. Ze verdelen Beethovens late pianosonates onder elkaar en combineren ze in drie concerten met meesterwerken uit de moderne pianoliteratuur. Terwijl de concerten op zondag rond de thema's 'Filosofie' en 'Expressie' draaien, staat het concert van zaterdagavond in het teken van 'Traditie en transformatie'. Net als in Beethovens sonates opus 101 en 110, houden traditionele, soms archaïserende vormen en experiment elkaar in evenwicht in de pianomuziek van Stravinsky en Schönberg. In de late uurtjes improviseert pianist Frederik Croene nog live bij de vertoning van F.W. Murnaus adembenemende stille film Faust uit 1926, een must voor elke cinefiel én Beethoven-fan. De negen symfonieën vormen het uitgangspunt van Croenes spectaculaire improvisaties.

Faust. Eine deutsche Volkssage
Stille film uit 1926 van F.W. Murnau met live improvisaties door Frederik Croene
Zaterdag 12 mei 2012 om 22.00 u
Concertgebouw - Brugge

t Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be, www.muzemuse.eu en www.frederikcroene.com

17:20 Gepost in Concert, Film, Muziek | Permalink |  Facebook