10/01/2013

Palimpsest : hedendaagse componisten op het pad der recyclage

Petra Vermote Een palimpsest is een hergebruikt stuk perkament dat als manuscript dienst deed. De bovenste laag ervan werd afgeschraapt zodat het kostbare materiaal opnieuw beschreven kon worden. Anders is het gesteld met het 'overschrijven' dat tal van componisten toepassen op eigen werk. Soms verschijnt de 'oudere' partituur in een nieuw licht, zoals bij Luc Brewaeys' 'Painted Pyramids', waar een werk voor piano solo een polychrome inkleuring krijgt. Petra Vermote (foto) recycleert klanken, instrumentale timbres en akkoorden die ze spectraal analyseert ('Re-search') en andermaal verwerkt om er nieuw werk mee op te bouwen ('Re-Architecture'). Voor Luciano Berio is het schrijven van een nieuwe partituur met hetzelfde materiaal de beste manier om muziek te ontleden. In zijn 'Chemins II' laat hij de oorspronkelijke 'Sequenza VI' voor altviool solo intact maar voorziet hij haar van een instrumentale commentaar die de verborgen lagen van het origineel reveleert. Bij Wolfgang Rihm is het schilderkunstige een constante inspiratiebron voor zijn compositorisch werk: hij brengt in 'Male über Male' laag boven laag aan "met een expressie die de luisteraar bespringt als een wild dier, naakt en onbehouwen", aldus Jörg Widmann voor wie Rihm het werk componeerde.

Wolfgang Rihm (1952) behoorde tot een nieuwe generatie Duitse componisten die in de jaren '70 het strenge constructivisme van de Darmstadt avant-garde uit de naoorlogse jaren achter zich wilde laten, zonder dat evenwel te verloochenen. Terwijl er meteen na de Tweede Wereldoorlog in de nieuwe muziek geen plaats leek voor emoties en traditie, opende deze jonge generatie terug de deuren voor een expressieve geladenheid vol historische allusies. In deze verbreding van de modernistische esthetiek speelde Rihm een belangrijke rol. Hij volgde niet alleen les bij boegbeelden van de moderniteit, waarvan de bekendste ongetwijfeld Karlheinz Stockhausen was, maar raakte zelfs intiem bevriend met Luigi Nono. Het was vooral diens late werk, met zijn sterk gebroken karakter, dat Rihm inspireerde. Meer dan eens bouwde Nono een nieuw werk op vanuit de brokstukken van één van zijn voorgangers. Op die manier wilde hij het onuitputtelijke reservoir aan mogelijkheden inherent aan hetzelfde basismateriaal tonen. Ook Rihm nam dat principe ter harte en begon aan de exploratie van één of meerdere kernideeën die hij dan uitwerkte in verschillende composities. Zelf spreekt hij van 'Übermalung'. Daarmee verwijst hij ongetwijfeld naar de Oostenrijke kunstschilder Arnulf Rainer, wiens oeuvre grotendeels bestaat uit overschilderingen van eigen en vreemde schilderijen, zoals de beroemde overschilderde Jezusportretten. Op een zelfde wijze begon Rihm nieuwe lagen toe te voegen aan bestaande muziek en wist op die manier verrassend nieuwe composities te creëren. Zo veranderde 'et nunc' voor blazers en percussie met een nieuwe strijkerspartij in 'Vers une symphonie fleuve', en zijn in 'Jagden und Formen' drie vroegere werken tot één nieuw geheel gesublimeerd. 'Male über Male' wijst alleen in zijn titel reeds terug naar dit proces. Het werk bestaat in twee versies, waarbij in de tweede versie een aantal nieuwe partijen het instrumentale discours dat rond de soloklarinet geweven is, komen verrijken. Was de eerste versie reeds uiterst verfijnd qua klankkleurdifferentiatie, dan laten de extra partijen in 'Male über Male II' de componist toe nog eens extra kleurlagen en subtiele schakeringen aan te brengen. Toch is het onmogelijk weg te zinken in deze woeste oceaan van klankkleuren. Daarvan weerhoudt de felle expressie de luisteraar. Zoals Jörg Widmann, de uiterst begaafde klarinettist voor wie Rihm dit werk schreef, zeg t: "de expressie bespringt de luisteraar als een wild dier: naakt en onbehouwen".

Ook de Italiaanse componist Luciano Berio (1925-2003) beschouwde transcriptie als een bijna noodzakelijke eerste stap in bet compositieproces. Transcriberen stond voor hem dan ook niet zomaar gelijk aan kopiëren, maar het was daarentegen een in essentie creatieve aangelegenheid. Bovendien beschouwde Berio een transcriptie als bet analysemiddel bij uitstek. De beste manier om een werk te analyseren en te becommentariëren, zo zei hij, was een nieuw werk te schrijven dat materiaal ervan ontleent. Op die manier ontstaat een creatieve exploratie van een compositie die tegelijkertijd een analyse, een commentaar en een uitbreiding ervan vormt. Dit principe paste Berio in eerste instantie toe op eigen werk. Zo keerde hij in de 'Chemins' terug naar zijn bekende 'Sequenza's', een reeks uiterst virtuoze solowerken waarin de klankwereld van één bepaald instrument telkens volledig wordt ontgonnen. In de 'Chemins' wordt telkens één van deze solowerken zelf aan een verder onderzoek onderworpen in de vorm van een nieuw gecomponeerde commentaar door een ensemble. Berio voorziet het origineel van een extra instrumentale laag, die het in een nieuw perspectief plaatst, het uit evenwicht brengt om het uiteindelijk een nieuwe balans te laten vinden. Niet alleen vertoont de oude solopartij zich daarbij in een geheel nieuw licht, als een 'objet trouvé' in een vreemde context, het ensemble brengt bovendien processen naar boven die in de solopartij reeds verborgen of samengebald aanwezig waren maar nu pas op de voorgrond kunnen treden.

'Chemins II' bouwt verder op de dichte harmonische klankcomplexen van de 'Sequenza VI' voor altviool. In deze 'Sequenza' had Berio nog datzelfde jaar, in 1966, getracht de indruk van een polyfoon klankweb te bereiken op een instrument dat daar niet bepaald voor in de wieg gelegd was. Middels zeer nerveuze maar brede tremolo-figuren wist hij dit uiteindelijk toch te bereiken. De graduele harmonische transformatie die de altviool op deze manier beschrijft wordt in 'Chemins II' verder ingekleurd en geëchood door het toegevoegde ensemble. Na een tijdje werpen de ensemblemuzikanten deze begeleidende rol evenwel van zich af en ontpoppen ze zich tot zelfstandige acteurs die een eigen bijdrage leveren tot het discours van de vroegere solist. Tegen het einde van het stuk zijn de rollen dan ook omgedraaid en lost de altviool volledig op in ensembletexturen. Meteen na de première voegde Berio nog een orkestpartij toe aan deze compositie, en zo ontstond 'Chemins III'. Wederom nog geen jaar later destilleerde hij vanuit 'Chemins II' tevens een zelfstandige orkestpartituur, 'Chemins IIb', die hij dan later nog voorzag van een basklarinetpartij, 'Chemins IIc'. De componist zelf vergelijkt deze vier 'Chemins II' composities en de 'Sequenza VI' met de verschillende lagen van een ui: "het zijn elk afzonderlijke lagen, die toch in extreme mate door elkaar en naar elkaar toe gevormd zijn. Iedere nieuwe laag zal wederom een nieuwe laag om zich heen creëren, en krijgt daardoor meteen ook zelf een andere functie."

Het wroeten in andermans of eigen vroeger werk blijkt ook bij componisten van bij ons populair. De Vlaamse componiste Petra Vermote (1968) schepte er reeds van bij het prille begin van haar compositorische carrière plezier in citaten uit andere klassieke werken in haar oeuvre te introduceren, vaak zonder dat de luisteraar zich daarvan bewust was. Vermote onderwierp deze werken eerst aan een diepgaande analyse en bracht ze vervolgens in haar eigen werk binnen in de vorm van precies geselecteerde toonhoogtesets. Zulk een verzameling van een aantal welbepaalde toonhoogtes zorgde namelijk binnen de atonale toonspraak van Vermote voor coherentie. Vaak stond de luisteraar dan aan het einde van zo'n compositie perplex bij het horen van een hem bekend citaat, dat evenwel prachtig was voorbereid geworden door een steeds terugkerende toonhoogteset die het basismateriaal van dit citaat reeds in zich bevatte. Voor 'Re-Arch' besloot Vermote echter om eens dieper in haar eigen werk te gaan graven. Ze gooide het dan ook meteen over een heel andere boeg. Aangezien haar muziek gekenmerkt wordt door een uiterst gedifferentieerd gebruik van klankkleuren, wilde ze graag dit timbrale aspect aan een diepere analyse onderwerpen. In samenwerking met het Centre Henri Pousseur maakte Vermote daarom spectraalanalyses van fragmenten uit vier vroegere werken van haar. De uitkomst van deze analyses, in de vorm van complexe akkoordopeenstapelingen die de oorspronkelijke klankspectra (één of meerdere tonen met hun respectievelijke boventoonstructuren) weergeven, gebruikte ze vervolgens als basismateriaal voor haar nieuwe compositie. Het merendeel van deze fragmenten vervormde Vermote bovendien met behulp van het programma AudioSculpt. Ze filterde bijvoorbeeld de bovenste boventonen van een bepaald spectrum weg, of maakte een geleidelijke overgang van alleen de lage boventonen naar alleen de hoge boventonen. Op die momenten waar in de originele composities akkoorden veranderen of de bezetting varieert, en er met andere woorden een verandering in de klankspectra plaatsvindt, zette ze haar overeenkomstige analyses om in ritmische structuren, met als resultaat vaak uiterst grillige ritmes. Door de verwerking van al deze spectraalanalyses, die nu in een nieuwe compositie met andere tonen en met elkaar gecombineerd worden, ontstaan bovendien wederom nieuwe toonspectra, die op hun beurt interessant voer voor spectraalanalyses zouden vormen. Op die manier creëert Vermote met 'Re-Arch' een geheel nieuwe compositie volledig gebaseerd op oud materiaal, dat evenwel bijna nergens nog als dusdanig herkenbaar is.

Deze werkwijze herinnert in vele opzichten aan het Franse spectralisme en één van de Belgische exponenten daarvan, Luc Brewaeys (1958). Toen die begin jaren '80 kennis maakte met de Franse componist Tristan Murail, één van de pioniers van de 'musique spectrale', waren de gevolgen daarvan meteen duidelijk hoorbaar in zijn muzikale output. Rond 1974 was men voor bet eerst op het idee gekomen de boventoonspectra van klanken als basis voor de opbouw van akkoorden te gebruiken. Op die manier wilde de spectrale school de grens tussen harmonie (toonopeenstapelingen als akkoorden) en klankkleur (toonopeenstapelingen als timbres) laten vervagen. Het resultaat daarvan was een uiterst statische, haast homogene muziek waarin één liggende grondtoon stelselmatig wordt 'ingekleurd' met andere tonen die men uit het boventoonspectrum van een klank selecteert. De zeer subtiele harmonische verfijning die daarvan het gevolg is, is één van de basiskenmerken van de muziek van Brewaeys, die bij hem echter hand in hand gaat met een vaak exuberante, haast theatrale schrijfwijze. Ook 'Painted Pyramids' getuigt van deze bijzondere combinatie. Het werk vormt een commentaar op een vroeger pianowerk, 'Pyramids in Siberia', dat Bewaeys bijna dertig jaar eerder in 1989 had geschreven. Dit uiterst virtuoze werkje, dat als geen ander Brewaeys' schatplichtigheid aan één van zijn leermeesters - Bryan Ferneyhough, grootmeester van de 'New Complexity' - verraadt, heeft Brewaeys integraal behouden in het nieuwe, uitgebreide werk. Maar hij voorziet de originele pianopartij van tal van kleuringen die verzorgd wordien door een ensemble van vijf muzikanten. Daarbij selecteert Brewaeys uiterst zorgvuldig bepaalde harmonischen uit de pianopartij, die dan in het ensemble verder uitgewerkt worden. De erfenis van het spectralisme is hier met andere woorden nog duidelijk aanwezig. Bovendien worden al deze instrumentale klanken in real time verwerkt en bewerkt door middel van live electronics. Drie ringmodulatoren zorgen voor extra kleuringen door de som- en verschiltonen van twee geselecteerde instrumentale bronnen te laten weerklinken. Deze nieuw samengestelde tonen leveren soms een ietwat bevreemdende klank op, maar geven het geheel tegelijkertijd een magische dimensie. Waar we bij een palimpsest veelal niet weten welke tekst er oorspronkelijk onder de huidige schuilging en beide lagen zich dus als twee vreemden tegenover elkaar verhouden, lijken de verschillende lagen in Brewaeys' 'Painted Pyramids' bij momenten in een betoverende harmonie met elkaar te versmelten.

Programma :

 • Wolfgang Rihm, Male über Male II (2000-08)
 • Petra Vermote, Re-Arch (wereldcreatie-2012)
 • Luc Brewaeys, Painted Pyramids (2008)
 • Luciano Berio, Chemins II (1967)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Spectra Ensemble : Palimpsest
Woensdag 16 januari 2013 om 20.00 u
(inleiding door Pauline Driesen om 19.15 u)
deSingel - Antwerpen
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Meer info : www.desingel.be en www.spectraensemble.com

Bron : tekst Pauline Driesen voor het programmaboekje deSingel, 2013

Extra :
Wolfgang Rihm op www.universaledition.com, www.composers21.com en youtube
Dossier Wolfgang Rihm op beckmesser.de
Wolfgang Rihm (1951 - ): Wars van minimalisme en neosensibiliteit op www.musicalifeiten.nl
Petra Vermote : www.petravermote.be, www.matrix-new-music.be en youtube
Luc Brewaeys : www.lucbrewaeys.com, www.matrix-new-music.be en youtube
Luciano Berio op www.compositiontoday.com, www.themodernword.com, brahms.ircam.fr en youtube
Portret Luciano Berio, J-L Plouvier op www.ictus.be
Luciano Berio (1925 - 2003): Duivelskunstenaar, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl


Elders op Oorgetuige :
Muziek is een levensproces : interview met Wolfgang Rihm, 7/12/2007

Beluister alvast Wolfgang Rihms Male über Male IIen Luciano Berio's Chemins II

16:28 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Japans percussieconcert met Koen Plaetinck & Triatu in Amuz

Koen Plaetinck Percussionist Koen Plaetinck speelt als barokpaukenist bij ensembles als La Petite Bande, Il Fondamento, Anima Eterna en Concerto Palatino, maar heeft ook een grote interesse in hedendaagse muziek. AMUZ nodigde hem uit om een programma voor marimba samen testellen. Slagwerktrio Triatu vergezelt hem op het podium.  Zowel Koen Plaetinck als de leden van Triatu studeerden aan het Koninklijk Conservatoriumvan Brussel. Plaetinck ging daarna verder in de leer bij de wereldvermaarde marimbaspeelster Keiko Abe. Deze Japanse bepaalde mee de bouw van de marimba van Yamaha en kreeg als eerste vrouw ter wereld een plaats in de Percussive Arts Society Hall of Fame. Haar composities voor het instrument, zoals Variations on Japanese Children's Songs, zijn standaardwerken van het marimbarepertoire geworden.

Keiko Abe (1937) is een Japanse componiste en marimbaspeelster. Abe wordt beschouwd als één van de beste, zoniet de beste marimbiste ter wereld. Ze had een toonaangebvende rol in de ontwikkeling van de marimba, zowel wat het uitbreiden van de speeltechnieken en het repertoire betreft, als in het verbeteren van het instrument. Haar ideeën over het kleurenspectrum van de marimba gaf aanleiding tot de ontwikkeling van de vijf-octaafs marimba door Yamaha. Deze is nu standaard voor de marimbasolist.
Haar composities zoals 'Michi', 'Variations on Japanese Children Songs' en 'Dream of the Cherry Blossoms' zijn klassiekers in het marimba repertoire. Ze heeft al zo'n 70 werken voor marimba gecomponeerd, en inspireert vele andere componisten hetzelfde te doen. Meestal zijn haar werken geïmproviseerd en later genoteerd. Kazak Lullaby is een werk voor marimba solo.

Programma :

 • Miki Minoru, Time for Marimba
 • Keiko Abe, Variations on Japanese Children's songs
 • Keiko Abe, Wind across mountains
 • Maki Ishii, Thirteen drums
 • Guo Wenjing, Drama (xi)
 • Keiko Abe, Memories of the seashore - The Wave

Tijd en plaats van het gebeuren :

Koen Plaetinck & Triatu : Miki Minoru, Keiko Abe, Maki Ishii, Guo Wenjing
Zondag 13 januari 2013 om 15.00 u
AMUZ - Antwerpen

Kammenstraat 81
2000 Antwerpen

Meer info : www.amuz.be, www.koenplaetinck.com en www.triatu.be

Extra :
Keiko Abe : www.keiko-abe.com, nl.wikipedia.org en youtube
Miki Minoru : www.m-miki.com, en.wikipedia.org, www.fabermusic.com en youtube
Maki Ishii : ishii.de, en.wikipedia.org
Guo Wenjing op en.wikipedia.org, english.cri.cn en youtube

Elders op Oorgetuige :
Bijzonder percussieconcert in het Conservatorium van Brussel, 17/12/2012

Beluister alvast Miki Minoru's Time for Marimbaen Maki Ishii's Thirteen drums

12:34 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

24 uur lang genieten van muziek, dans & theater in Antwerpen

24 uur van het podium Van zaterdagochtend 12 januari om 9.00 uur tot zondagochtend 13 januari om 9.00 uur biedt podiumstad Antwerpen je 24 uur lang muziek, dans, theater, verrassingen en bezoekjes achter de schermen. Eén ticket geeft je toegang tot 25 podia, waar meer dan 100 voorstellingen en optredens te zien zijn.

Wat dacht je van een 'Slow Kick Off'?, een ontbijt in de Vlaamse Opera terwijl een dj gezellige muziek speelt en je rustig de krant leest leest. In Rataplan halen De Roovers hun favoriete literatuur uit de kast. DeTijd organiseert 'De dag van het woord': een 12 uur durend programma van theater, literaire performance, interviews en concerten. In het Huis voor de Amateurkunsten worden 3 theatergroepen 24 uur lang opgesloten. Ze moeten buiten komen met een volledig afgewerkte voorstelling. Katelijne Damen speelt 'Orlando' van Virginia Woolf om middernacht in de Bourla. Theater FroeFroe toont zijn poppenatelier en ChampdAction palmt de fietserstunnel onder de Schelde in. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen laat je meekijken tijdens repetities en geeft rondleidingen achter de schermen. Voor kinderen is er een workshop met kinderkoor Sterling, HETPALEIS opent zijn deuren en Theater FroeFroe speelt 'Bloed', een voorstelling die niet voor watjes is!

Moe? Ga dan overnachten in de Permekebibliotheek: je wordt er in slaap gewiegd door de mooiste stemmen. Maar de nacht inzetten met een feestje is natuurlijk ook een optie: check het Nieuwjaarsbal in De Roma, het feest in de Arenberg, in Petrol ...

Enkele tips :

Jeugd en Muziek: Not so big band - za 12/01 om 12.00 u in Amuz
De Not so big band bestaat uit 2 gitaristen, 2 drummers, 2 bassisten, 1 pianiste, 1violiste en 12 blazers. Voor de 24 uur van het podium in AMUZ brengen ze werk van onder meer Charles Mingus en Duke Ellington, maar ook het repertoire van de Belgische componist Karel Van Marcke gaan ze niet uit de weg. Door de combinatie van samenspel en solo worden steeds nieuwe interessante muzikale uitgangspunten ontdekt.

Andros Zins-Browne: &&&& - The David Lang project - za 12/01 om 15.00 u, 17.00 u en 19.00 u in wpZimmer
Choreograaf Andros Zins-Browne brengt &&&& - The David Lang project, een dansvoorstelling voor drie dansers en zes piano's, geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse componist David Lang. Vertrekkend van eenvoudige repetitieve patronen drijven muziek en dans elkaar tot een indrukwekkende zintuiglijke complexiteit.

Walpurgis & HETPALEIS: Prinses Turandot - za 12/01 om 15.15 u in HETPALEIS
Prinses Turandot is een boeiende eerste kennismaking met de klassieke, vocale muziek. Het is een voorstelling waarin oosterse en westerse elementen samenkomen. Het publiek zit op kussens in een labyrint tussen de spelers en beleeft zo het sprookje van dichtbij.
In Prinses Turandot nemen een vertelster, twee operazangers en een muzikale duivel-doet-al de jonge toeschouwers mee op reis in de wereld van klassieke componisten als Lully, Mozart, Wagner, Bizet en Puccini. Zij vertellen een sprookjesachtig, maar ook grimmig oud Perzisch verhaal over de liefde. De kinderen ervaren, in een labyrint tussen de spelers, de kracht van de gezongen stem van héél dichtbij.
www.walpurgis.be

ChampdAction : Hold Your Horses ... but let the birds sing - za 12/01 om 22.20 u en 13/01 om 03.00 u en om 8.30 u in de fietserstunnel
In het kader van de opera Hold Your Horses van artistiek leider Serge Verstockt brengt het Antwerpse productiehuis voor nieuwe muziek ChampdAction een reeks performances in de fietserstunnel aan Petroleum Zuid in Antwerpen. Deze unieke plek met zijn vervreemdende akoestiek krijgt via filmopnames van de performances een plaats in de voorstelling van Hold Your Horses die op 22 mei 2013 in première gaat in deSingel.
Een zwerm (mechanische) vogeltjes neemt het op tegen het gedreun van elektrische gitaren en het diepe gegrom van Tibetaanse hoorns (performers: Serge Verstockt en Thomas Moore). Ook het publiek wordt betrokken bij de performance. Zij zullen de zwerm vogeltjes onder hun hoede nemen.
www.champdaction.be

Koen Plaetinck: Marimba time - za 12/01 om 23.00 u in Amuz
Slagwerker Koen Plaetinck mag gerust een muzikale duizendpoot genoemd worden. Een speciale plaats in zijn hart is gereserveerd voor de marimba. In dit halfuur durende programma brengt Plaetinck muziek van dé marimba-autoriteit op wereldniveau: de Japanse Keiko Abe. Laat je door de klank van de marimba meevoeren naar de Seashore en de Bamboo Grove.
www.koenplaetinck.com

Tijd en plaats van het gebeuren :

24 uur van het podium
Van zaterdag 12 januari om 9.00 u tot zondag 13 januari 2013 om 9.00 u
Op verschillende locaties in Antwerpen


Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.24uurvanhetpodium.be

Elders op Oorgetuige :
Performance Serge Verstockt ter voorbereiding van opera 'Hold Your Horses' in fietserstunnel onder de Schelde in Antwerpen, 28/11/2012

10:54 Gepost in Concert, Dans, Festival, Muziek | Permalink |  Facebook

08/01/2013

TipToe Company speelt Parafrasi : nieuwe en oude muziek voor gitaar, harp, blokfluiten, cello en contrabas

TipToe Company Muziek van 300 jaar terug. Vertaald, her-taald, naar de 21ste eeuw. Hoe klinkt Scarlatti als de Italiaans componist Maurizio Pisati zich die muziek inbeeldt op recente instrumenten? Fragmenten 'gestolen' muziek die organisch uitmonden in een hedendaagse klanken-taal. Oude en nieuwe 'tradities' die elkaar aanvullen en becommentariëren.

In het programma 'Parafrasi' brengt TipToe Company recente muziek waarin hier en daar de waas van een oude traditie doorschemert. Jonge componisten van bij ons, zoals Frederik Neyrinck en Nico Sall, schreven muziek voor de unieke bezetting die Tiptoe Company typeert. Blokfluit, gitaar, harp, cello en contrabas - instrumenten die meestal aan de zijlijn staan binnen de klassieke muziekpraktijk - krijgen de hoofdrollen en gaan in dialoog met elkaar tijdens een avontuurlijk muzikaal programma. Ook wordt een klassieker binnen het repertoire van de 'nieuwe muziek' aangepakt, Ligeti's 'Atmosphères' uit 1961 (beroemd door Kubricks '2001, A Space Odyssey'). Geen letterlijke reproductie van de legendarische, maar ondertussen meer dan een halve eeuw oude compositie, maar een 'parafrase': een omschrijving 'met andere woorden', of beter, met een andere muzikale invulling. De contouren worden behouden - de 'waas' van het verleden blijft voelbaar-, maar met een totaal nieuwe invulling.

TipToe-muzikanten: Ruth Van Killegem, blokfluiten - Seraphine Stragier, cello - Jutta Troch, harp - Jona Kesteleyn, gitaar - Pieter Lenaerts, contrabas

Programma :

 • J. Van Eyck/F. Neyrinck, 'Engels nachtegaeltje' (1649/2012)
 • F. Neyrinck, 'Mischung VI' (2012) - eerste creatie in D'Apostrof
 • D. Scarlatti/M. Pisati, 'Parafrasi Scarlatta' (18de eeuw/2010)
 • M. Pisati, 'The Running Solo' (1989)
 • G. Ligeti/Tiptoe Company, '(After) Atmosphères' (1961/2012) - gestuctureerde improvisatie
 • J. Ockeghem/Tiptoe Comany, 'Deo Gratia' (15de eeuw)
 • N. Sall 'Tactics' (2011)

Tijd en plaats van het gebeuren :

TipToe Company : Parafrasi
Zaterdag 12 januari 2013 om 20.00 u
Kunstengalerie D'apostrof - Meigem

Pastoriestraat 59
9800 Meigem (Deinze)

Meer info : www.dapostrof.be

Extra :
Frederik Neyrinck : www.frederikneyrinck.be, www.muziekcentrum.be en www.goldenrivermusic.be
Maurizio Pisati op www.myspace.com/mauriziopisati, en.wikipedia.org, www.composers21.com en youtube
Nico Sall : www.matrix-new-music.be en youtube

Elders op Oorgetuige :
Jong Gents ensemble Tiptoe Company in de Q-O2 Werkplaats in Brussel, 10/12/2011
Tiptoe Company op de grens van de stilte, 23/10/2011

10:45 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

07/01/2013

Middag van het NOB met Leo Wouters, Ward Opsteyn, Guido Liveyns & Bruno De Busschere in Bozar

Leo Wouters, Ward Opsteyn, Guido Liveyns & Bruno De Busschere Twee trompetten en twee trombones laten tijdens dit middagconcert heel uiteenlopende werelden en taferelen de revue passeren. Van een renaissanceplechtigheid gaat het over virtuoze acrobatieën naar de intimiteit en de onvoorwaardelijke religieuze overgave.

Ward Opsteyn begon zijn muzikale loopbaan in de Muziekacademie van Lanaken en vervolgde zijn studies aan het Lemmensinstituut in Leuven. Daar behaalde hij eerste prijzen notenleer en kamermuziek en een specialisatiediploma voor trompet. Na zijn studies aan het Lemmensinstituut begon hij les te geven aan de Muziekacademie van Lanaken en combineerde dat met zijn Postgraduaat-studies voor trompet bij Peter Masseurs (concertgebouworkest) in het Sweelinkconservatorium in Amsterdam. Ook trad hij in deze periode veel op als freelance muzikant met de grotere Belgische orkesten waaronder het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, het vroegere VRT-Orkest, Collegium Instrumentale Brugense en I Fiaminghi. 

Sinds januari 2000 is Ward vast verbonden aan het Nationaal Orkest van België  als tweede solotrompet. Daarbuiten is hij, niet alleen als uitvoerder maar ook als arrangeur/ componist, actief in verscheidene koperensembles waaronder het Gabriëli Koperensemble en Musica Mosana. Als solist heeft hij zowel klassieke trompetconcerti (o.a. Haydn, Hummel en Arutjunjan) als het lichtere genre op zijn repertoire staan.

Joseph Horovitz (1926) studeerde muziek en moderne talen aan het New College te Oxford. Na het behalen van zijn graad in de muziek in 1947 studeerde hij compositie bij Gordon Jacob aan het Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Boulanger te Parijs. Hij begon zijn muzikale loopbaan als muzikaal directeur bij het 'Old Vic' theatergezelschap in Bristol en werkte vervolgens als ballet- en operadirigent bij verscheidene internationale gezelschappen, waarmee hij tournees maakte door Europa en de U.S.A. Naast enkele brassband-werken omvat zijn oeuvre 15 balletten, twee opera's van één akte, solo concerten, kamermuziek en vocale muziek. De laatste jaren verwierf hij internationale bekendheid met zijn muziek voor televisieseries en films. Hij verkreeg de Commonwealth Medal voor compositie en twee 'Ivor Novello Awards'. Horovitz is Fellow of the Royal College of Music in Londen.

Programma :

 • Ward Opsteyn, Vlaamse Renaissance Triptiek
 • Paul Hindemith, Morgenmusik von Turm zu Blasen (Plöner Musiktag)
 • Joseph Horovitz, Variations on a theme of Paganini
 • Gordon Jacob, 5 Bagatelles
 • César Franck, Offertoire et sortie
 • Enrique Crespo, 3 Spirituals

Tijd en plaats van het gebeuren :

Middag van het NOB : Ward Opsteyn, Hindemith, Joseph Horovitz, Gordon Jacob, César Franck, Enrique Crespo
Donderdag 10 januari 2013 om 12.30 u
Bozar - Brussel

Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

Meer info : www.bozar.be en www.onb.be

Extra :
Joseph Horovitz op www.chesternovello.com en youtube
Gordon Jacob : www.gordonjacob.org, nl.wikipedia.org, www.boosey.com, www.chesternovello.com en youtube
Enrique Crespo op de.wikipedia.org en youtube

20:01 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

28/12/2012

György Kurtágs 'Songs of Despair and Sorrow' in Canvas Klassiek

György Kurtág In 'Canvas Klassiek' hoor je op zondag 30 december György Kurtágs 'Songs of Despair and Sorrow', uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Berliner Rundfunkchor o.l.v. Yannick Nézet-Séguin. György Kurtág (1926) is één van de belangrijkste hedendaagse componisten. Zijn 'Songs of despair and Sorrow' bestaan uit zes liederen voor gemengd koor en instrumentaal ensemble. Voor deze liederen koos hij sombere Russische teksten van o.m. Mandelstam, Akhmatova en Tsvetayeva. Hij werkte er 14 jaar lang aan en voltooide ze in 1994. Zoals steeds bij Kurtág is elk lied een soort miniatuur, waarin hij enorm spaarzaam en precies omgaat met zijn muziek en structuur. Kurtág gebruikt o.m. twee harmoniums en vier bayans, een soort Russische accordeons. Hij mengt de instrumenten en de stemmen in complexe weefsels en brengt vooral de zangers aan de grens van hun akoestische mogelijkheden. Deze extreme expressiviteit maakt de zes stukken dan ook aartsmoeilijk om uit te voeren. Maar deze topensembles doen het schitterend. Dit concert werd opgenomen in het kader van het Festival van Vlaanderen Gent in 2009.

Canvas Klassiek : György Kurtág, Songs of Despair and Sorrow : zondag 30 december 2012 om 12.55 u
www.canvas.be

Elders op Oorgetuige :
Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Berliner Rundfunkchor brengen ode aan de vreugde, 30/09/2009

22:49 Gepost in Concert, Muziek, Televisie | Permalink |  Facebook

26/12/2012

Nosferatu van Murnau met live muziek in Berchem

Nosferatu Op 28 en 29 december speelt ensemble Expulsion Propeller live een volledig nieuw gecomponeerde soundtrack bij de expressionistische horrorklassieker 'Nosferatu' van Friedrich Wilhelm Murnau. Expusion Propeller bestaat uit vier rasmuzikanten met een passie voor film: Michiel De Malsche, Han Swolfs, Bert Dockx en Romek Maniewski.

'Nosferatu, eine Symphonie des Grauens' (1922) is een expressionistisch meesterwerk dat aan de basis ligt van de horrorcinema. In deze allereerste filmadaptatie van Bram Stokers Dracula zien we hoe een onverschrokken zakenman diep doordringt in het bijgelovige hart van Transylvanië om daar een ogenschijnlijk eenvoudige transactie af te ronden. Daar ontmoet hij Graaf Orlock, een heerschap dat duidelijk niet van deze wereld is en weldra begint aan een lange reis over het continent... Murnau's vampier - vertolkt door Max Schreck - is geen buitenaards wezen maar een bizarre figuur die op één of andere manier herkenbaar blijft als mens, ondanks de dierlijke trekken, de spitse oren en de klauwachtige handen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Nosferatu / Expulsion Propeller : film met live muziek
Vrijdag 28 en zaterdag 29 december 2012, telkens om 20.30 u
De Nieuwe Vrede - Berchem

Vredestaat 16-21
2600 Berchem

Meer info : denieuwevrede.be

21:52 Gepost in Concert, Film, Muziek | Permalink |  Facebook

21/12/2012

Kerstconcert NOB : een boeiende afwisseling van stijlen

Dirk Brossé Het Kerstconcert van het NOB is uitgegroeid tot een ware klassieker. Muziekliefhebbers van alle leeftijden vinden ieder jaar opnieuw de weg naar dit evenement dat een gezellige sfeer die de Kersttijd oproept, aan een gevarieerde en tegelijk goede muzikale smaak koppelt. Het NOB zelf is opnieuw de draaischijf van deze sfeervolle gebeurtenis, maar ook het Koor van de Europese Unie en solisten Ilse Eerens en Stephen Salters leveren hun gewaardeerde bijdrage aan het Kerstconcert. Omdat Kerstmis de nadruk op vrede en verbroedering legt, is het muzikale palet bij deze gelegenheid internationaal en bijzonder gevarieerd. Met Dirk Brossé (foto) als dirigent krijgt die fascinerende muzikale reis ook een boeiende gids. "In Europa moeten we ook eens durven kijken of luisteren naar wat er elders in de wereld gebeurt", aldus Brossé. "Telkens ik voor het NOB sta weten de muzikanten en het publiek ondertussen dat er iets speciaals op het menu staat. Voor het traditionele kerstconcert van het NOB willen we natuurlijk ook beantwoorden aan bepaalde verwachtingen. Daarnaast willen we ook een aantal zijpaden bewandelen. We zullen zowel Puccini als Gershwin, wereldmuziek, en zelfs sitarmuziek uit 'Slumdog millionaire' de revue laten passeren. Het publiek zal aangenaam verrast zijn door die boeiende afwisseling van stijlen."

Programma :

 • Edward Elgar, Little Bells - The Wild Bears (The Wand of Youth, suite no. 1)
 • George Gershwin, An American in Paris (uittreksels), I got Plenty O'Nuttin', Summertime (Porgy & Bess), Bess, you is my Woman (Porgy & Bess)
 • Giacomo Puccini, Messa di Gloria (uittreksels)
 • John Adams, Short Ride in a fast Machine
 • Allah Rakha Rahman, Slumdog Millionaire
 • Trad. Variations on Adeste Fideles (arr. Brossé/De Cock), Amazing Grace (arr. Brossé/De Cock), It's the most wonderful time of the year (arr. Brossé/De Cock), Stille Nacht (arr. Brossé/De Cock)
 • Sir Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu (Requiem)
 • Arturo Marquez, Danzon nr. 2

Tijd en plaats van het gebeuren :

NOB : Kerstconcert
Zondag 23 december 2012 om 18.00 u
Bozar - Brussel

Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

Meer info : www.bozar.be en www.onb.be

Extra :
Kerstconcert. Interview met Dirk Brossé op www.onb.be
John Adams op www.earbox.com, www.boosey.com, www.schirmer.com, en.wikipedia.org en youtube
John Adams : speelse minimalist, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Arturo Márquez op en.wikipedia.org en youtube

Beluister alvast Arturo Marquez' Danzon nr. 2en John Adams' Short Ride in a fast Machine

09:58 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

19/12/2012

Folk Songs : Revue Blanche op zoek naar kleuren, schoonheid en emoties

Revue Blanche Het ensemble Revue Blanche ontleent zijn naam aan het literaire en artistieke tijdschrift dat politici en kunstenaars als Debussy, Proust en Toulouse-Lautrec oprichtten aan het einde van de 19de eeuw. Ze kozen de naam niet alleen omdat de som van alle kleuren wit is, maar ook omdat een wit ongeschreven blad openstaat voor alle meningen en stromingen. Vandaag gaan de muzikanten van Revue Blanche in werken met een vaak ongewone instrumentale bezetting op zoek naar kleuren, schoonheid en emoties over de grenzen van de stijlperiodes heen. In dit concert brengen ze werken van Ravel, Canteloube, de Falla, Ibert en Berio. Componisten die elk op hun manier de geest en de ziel van een volk beroeren. De jonge Vlaamse componist Frederik Neyrinck schreef speciaal voor dit programma Le Lièvre et la Tortue, een eigentijds werk gebaseerd op de gelijknamige fabel van Jean de la Fontaine.

Bij het horen van het woord 'volksmuziek' is men doorgaans geneigd te denken aan eenvoudige melodieën, met dito instrumentarium, gespeeld in landelijke locaties, al dan niet op feestelijke aangelegenheden. Men denkt daarbij eventueel aan folkfestivals … maar niet spontaan aan klassieke muziek of Kunstmuziek met grote K. Toch zijn er reeds vanaf de middeleeuwen duidelijk aantoonbare voorbeelden van klassieke muziek die zeer nauw bij het idioom van volksmuziek aanleunen, zoals blijkt uit onder meer de talrijke dansvormen (estampies), en sommige liedvormen (bv. Douce dame jolie van De Machaut).

In de loop van de 19de eeuw zal een componist als Brahms duidelijk stelling nemen in deze polemiek, door Hongaarse dansen te schrijven. Deze lichtere (en korte) werken waren overduidelijk op volkse (zigeunergetinte) stijlen gebaseerd, maar bovendien ook nog eens erg populair. Brahms brak duidelijk een lans voor het opheffen van een hiërarchie tussen de zogenaamde kunstmuziek en 'mindere' genres. De integratie van lokale, volkse stijlen werd in diezelfde periode overigens een basishouding van de nationale scholen: Grieg, Dvorák, Mussorgsky en ook Benoit zijn maar enkele van de componisten die op een of andere manier de muzikale eigenheid van hun cultuur hebben trachten te integreren. Daarnaast zullen ook niet-nationalistisch georiënteerde componisten volkse elementen in hun werk opnemen, als vorm van coloriet, of exotisme (denk aan de zogenaamde 'hispanismen' in bv. España van Chabrier). In de 20ste eeuw zal iemand als Bartók wetenschappelijk onderzoek verrichten naar de muziek van zijn volk en dat structureel in zijn stijl verwerken.

In dit programma merken we hoe het volkse aanwezig kan zijn: vanuit nationalisme (De Falla), met een politieke toets in het geval van Canteloube, of als 'hispanisme' (Ibert); maar het kan ook eenvoudig om een opdracht gaan (Ravel), waarbij de componist op verzoek een tekst en stijl bestudeert en vervolgens inpast.

Dit illustreert dat de aanwezigheid van volksmuziek in klassieke muziek aanvaard is, met dien verstande dat er een hiërarchie blijft meespelen: het is in eerste instantie kunstmuziek, met integratie van andere (lees: volkse) elementen. Toch blijft de controverse: vele aanhangers van de avant-garde hebben hun wenkbrauwen gefronst toen ze vernamen dat Berio, toch een boegbeeld van het modernisme, op een gegeven moment volksliederen begon te bewerken.

Luciano Berio (1925-2003) behoort tot de generatie van de zogenaamde post-seriële componisten. Hij assimileerde in de jaren vijftig de rationele compositietechnieken van het serialisme en paste die dan op een vrije manier toe. Het opmerkelijke aan zijn oeuvre ligt hierin, dat hij naast de uitgesproken avant-gardistische kunst ook interesse aan de dag legde voor een totaal andere esthetiek, namelijk die van het volkslied. Berio heeft het duidelijke onderscheid tussen de 'officiële' kunstmuziek en de volksmuziek nooit als een discrepantie ervaren. Hij bewerkte ettelijke liederen afkomstig uit de volkse traditie van onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk (de Auvergne), Italië (Sicilië en Sardinië) en Armenië. De keuze van dat laatste land is wellicht beïnvloed door het feit dat de zangeres Cathy Berberian, met wie hij een tijd gehuwd was, uit die regio afkomstig is.

Frederik Neyrinck (1985) behoort tot de jonge lichting componisten die aansluiting zoekt bij de avant-gardistische schrijfwijze en tegelijk een vertrouwd palet aan muzikale gebaren hanteert. Het verkennen van de oneindige mogelijken inzake sonoriteit en een grote zorg voor de tijdsverhoudingen vormen de belangrijkste aandachtspunten in zijn werk. 'Le Lièvre et la Tortue' is gebaseerd op de gelijknamige fabel van Jean de la Fontaine, waarin verhaald wordt hoe in een loopwedstrijd de energieke schildpad eerder de finish bereikt dan de arrogante haas. Neyrinck kiest er niet voor het verhaal chronologisch te vertellen. In plaats daarvan worden de twee protagonisten op uiteenlopende wijze muzikaal beschreven, op basis van een uitgebreide en verfijnde waaier aan klankkleuren. De solistische intermezzi van fluit en altviool vormen telkens een kort rustpunt binnen het betoog. Het werk wordt afgesloten - en dit is wel chronologisch - met de pointe en de moraal; dat laatste geschiedt via een 'vage, quasi onherkenbare herinnering, zodat het stuk in alle stilte en verstilling kan uitsterven'.

Programma :

 • Manuel de Falla (1876-1946), 7 canciones populares españolas
 • Maurice Ravel (1875-1937), Chansons madécasses - Kaddish
 • Marie-Joseph Canteloube (1879-1957), Chants d’Auvergne
 • Frederik Neyrinck (1985), Le Lièvre et la Tortue
 • Jacques Ibert (1890-1962), Deux interludes suivi de Carillon
 • Luciano Berio (1925-2003), Folk Songs

Tijd en plaats van het gebeuren :

Revue Blanche : Folk Songs
Zondag 23 december 2012 om 15.00 u
(Inleiding door Yves Senden om 14.15 u )
Concertgebouw - Brugge
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.revueblanche.be
----------------------------------
Vrijdag 25 januari 2013 om 20.00 u
Sint-Amanduskerk Blankenberge

Kerkstraat z/n
8370 Blankenberge

Meer info : cultuur.blankenberge.be en www.revueblanche.be
----------------------------------
Zondag 24 februari 2013 om 11.00 u
CC Belgica / Huis Van Winckel - Dendermonde

Kerkstraat  28
9200 Dendermonde

Meer info : www.ccbelgica.be en www.revueblanche.be
----------------------------------
Zondag 12 mei 2013 om 11.00 u
Abdijhoeve Ten Bogaerde - Koskijde

Ten Bogaerdelaan 12
8670 Koksijde

Meer info : www.casinokoksijde.be en www.revueblanche.be

Bron : tekst Yves Senden voor Concertgebouw

Extra :
Frederik Neyrinck : www.frederikneyrinck.be, www.muziekcentrum.be en www.goldenrivermusic.be
Luciano Berio op www.compositiontoday.com, www.themodernword.com, brahms.ircam.fr en youtube
Portret Luciano Berio, J-L Plouvier op www.ictus.be
Luciano Berio (1925 - 2003): Duivelskunstenaar, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl

Elders op Oorgetuige :
Ensemble 21 brengt eerbetoon aan Luciano Berio, 23/07/2010

12:53 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook

Kerstmuziek van Estse, Oekraïense en Russische componisten in Brugge

Arvo Pärt De kersttijd is er een van vrolijkheid, maar ook van bezinning. Stemmentovenaar Daniel Reuss leidt het Estonian Philharmonic Chamber Choir in een winters programma met ruime aandacht voor beide elementen. De Russisch-orthodoxe kerk kende oorspronkelijk bijna geen speciaal kerstrepertoire - Pasen speelt een veel grotere rol dan Kerstmis. Carols deden in de 19de eeuw via de katholieke kerk in Oekraïne toch hun intrede. Componisten werkten geïnspireerd aan een moderne Russische koorklank, tot de Revolutie van 1917 hun muziek bijna een eeuw lang het zwijgen oplegde. Hun sfeervolle arrangementen klinken naast de diepreligieuze muziek van de Rus Alfred Schnittke en het etherische klankuniversum van Arvo Pärt (foto). Galina Grigorjeva's Nox vitae heeft symfonische allure en is een kolfje naar de hand van een van de beste koren ter wereld.

Kerstmuziek van Estse, Oekraïense en Russische componisten … het Estonian Philharmonic Chamber Choir wil ons duidelijk Kerstmis laten horen zoals het bij hen thuis klinkt, daar in het koude noorden. Een blik op de atlaskaart leert ons twee zaken. Ten eerste dat deze landen vooral ten oosten van ons liggen (wat niet wegneemt dat de kerst er beduidend witter is dan hier). Ten tweede dat die veronderstelde thuisregio dan wel erg groot moet zijn (duizenden kilometers). Toch niet zozeer een 'kerstprogramma van thuis' dus: eerder een wijds panorama, gespreid over twee eeuwen zelfs - maar wel met een grote homogeniteit.

De 20ste-eeuwse componisten op het programma verhouden zich elk op een andere manier ten opzichte van zowel de slavischorthodoxe als de westerse muziektraditie. Alfred Schnittke kende dankzij zijn Duits- Russisch-Joodse achtergrond zowel de Weense klassiek als de muziek van de zogenaamde Tweede Weense school (Schönberg, Berg, Webern), maar evengoed die van Sjostakovitsj. De invloeden op zijn eigen composities zijn dan ook divers. Alomtegenwoordig is wel een soort spiritualiteit die verband houdt met zijn bekering tot het christendom en zijn fascinatie voor de mystiek. In zijn koormuziek vertaalt zich dat in uitgepuurde klanken, ingetogen declamatie en kernachtige akkoorden, elementen die tevens terug te vinden zijn in de traditionele repertoire uit de orthodoxe liturgie, zij het dan zonder de mate van expressie waarmee Schnittke de teksten muzikaal kracht bijzet.

De Estse Arvo Pärt is misschien wel de bekendste hedendaagse componist van sacrale muziek. Zijn carrière getuigt van een evoluerende omgang met het recente en oudere muzikale verleden. Terwijl zijn composities aanvankelijk schatplichtig waren aan de twaalftoonsmuziek en het serialisme van de 20ste-eeuwse avant-garde, verdiepte hij zich later in het gregoriaans, de polyfonie van de middeleeuwen en de renaissance, en ook de Russisch-orthodoxe muziek. Zijn postmoderne receptie van die stijlen leidt dan ook tot vocale werken waarin een soepele melodievoering en gedragen harmonieën centraal staan. Bovendien brengt Pärt een soort minimalisme in zijn muziek, waarnaar verwezen wordt met de term 'tintinnabuli', genoemd naar de kleine belletjes die het delicate weefsel in sommige composities subtiel articuleren.

De koortechnieken die Arvo Pärt hanteert hebben vaak hun wortels in de oude muziek maar vallen vooral op doordat ze ondanks hun eenvoud een grote muzikale kracht hebben. Typisch is bijvoorbeeld het aanhouden van bepaalde tonen, zodat die gaan overlappen met andere stemmen en de akkoorden in elkaar vloeien. Het resultaat zijn onverkende harmonieën, die ondanks hun theoretische dissonantie zelden bruskeren - net omdat ze zo gelaagd worden aangebracht. De zetting van de vredesantifoon Da pacem Domine voert dit principe quasi tot zijn uiterste consequentie: de lettergrepen worden uiteengehaald en door de vier stemmen als afzonderlijke aanzetten gezongen. De resulterende harmonie bestaat niet uit akkoordblokken maar uit steeds wisselende mengelingen van kleuren en toonhoogtes.

Galina Grigorjeva sluit als jongste componiste het blok voor de pauze af. De Oekraïense vestigde zich in Estland en liet zich hoorbaar inspireren door de muziek van Pärt. Haar compositie Nox vitae ademt voor een deel dezelfde sereniteit uit als Pärts Magnificat of Nunc dimittis, maar bespeelt in zijn grootschaligheid ook meer expressieve registers. De gehanteerde technieken zijn evenwel grotendeels dezelfde, wat maakt dat ook deze uitloper van de vele tradities die dit programma combineert de sfeervolle homogeniteit van het muzikale (en wit besneeuwde) panorama niet in de weg staat.

Programma :

 • Arvo Pärt (1935), Magnificat (1989) - Da pacem (2004) - Nunc dimittis (2001) - 2 Slavische psalmen (1984/97)
 • Alfred Schnittke (1934-1998), 3 Choruses (1984)
 • Galina Grigorjeva (1962), Nox vitae (2006)
 • Vasyl Barvinsky (1888-1963), Shcho to za predyvo (O, wat een wonder)
 • Kirill Grigor'yevich Stetsenko (1882-1922), A vsklynuly yanholi (De engelen riepen) - Nova rada stala (Een nieuwe vreugde) - Po vsiomu svitu (Heel de aarde)
 • Yakiv Yatsynevich (1869-1945), Oy, v Yerusalymi (Oh, de klokken in Jeruzalem)
 • Mykola Leontovich (1877-1921), Shchedryk (Lied van vrolijkheid) (1916)
 • Georgy Izvekov (1874-1937), Hristos razhdayestia (Christus is geboren)
 • Pyotr Il'yich Tchaikovsky (1840-1893), The legend (1883)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Estonian Philharmonic Chamber Choir : Kerst in het noorden
Zaterdag 22 december 2012 om 20.00 u
( Inleiding door Simon Van Damme om 19.15 u )
Concertgebouw - Brugge
't Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.epcc.ee

Bron : tekst Simon Van Damme voor Concertgebouw

Extra :
Arvo Pärt op www.musicolog.com en youtube
Arvo Pärt (1935 - ), Tintinambulist op www.musicalifeiten.nl
Alfred Schnittke : www.schnittke.de, www.schirmer.com, www.boosey.com en youtube
Alfred Schnittke (1934 - 1998): Meer dan een polystilistisch kameleon, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl
Galina Grigorjeva op klassikaraadio.err.ee

Elders op Oorgetuige :
Lunchconcert met sonates voor cello en piano van Schnittke tijdens Midis-Minimes, 3/08/2012
Estonian Philharmonic Chamber Choir opent Baltic festival in Brugge, 5/11/2010

10:25 Gepost in Concert, Muziek | Permalink |  Facebook