01/12/2006

Interview met pianist, componist en improvisator Fabian Fiorini

Fabian Fiorini In de reeks 'Nieuwe Horizonten' stelt de Munt in Brussel op vrijdag 1 december twee opmerkelijke pianisten voor. Fabian Fiorini heeft een zeer brede achtergrond die reikt van de westerse kunstmuziektraditie en de improvisatie tot de etnische muziek. Hij werkte met zeer uiteenlopende muzikanten samen zoals Garrett List en Fabrizio Cassol. Benoît Delbecq ontwikkelde doorheen de jaren een eigen notatiesysteem en een persoonlijke omgang met de piano. Vertrekkende vanuit de idee van John Cage's prepared piano, manipuleert Delbecq de klankeigenschappen van het instrument. Samen zullen zij een zoektocht ondernemen waarin een mogelijke omgang met improvisatie, notatie en een dialoog van hun beider temperamenten de leidraad vormt. Peter-Paul De Temmerman had een gesprek met Fabian Fiorini.

PP: U bent pianist, componist en improvisator. Kan je in het algemeen situeren wat u doet?

FF: Ik ben zoals zo velen gevormd aan het conservatorium. Van zodra ik piano ben beginnen spelen heb ik geïmproviseerd. Dat heb ik altijd gedaan, maar niet aan het conservatorium. Aan het conservatorium heb ik geschreven muziek leren lezen. Ik heb veel nagedacht over geschreven muziek. Ik heb zelf stukken geschreven. Wat ik nog steeds doe. Voor Ars Musica schrijf ik een stuk voor Jean-Philippe Collard-Neven. Ik zal ook voor Soledad schrijven. Maar het is waar dat ik me zelf altijd het beste heb gevoeld in muziek waar er steeds ruimte voor improvisatie is. Als er teveel notatie is heb ik het moeilijker. In mijn werk zijn de drie fundamentele parameters het ritme waarin men werkt, vervolgens het gamma van klankkleuren, het harmonisch onderzoek en tenslotte het zoeken naar het timbre van de piano. In bepaalde projecten, zoals met Aka Moon (het ensemble rond saxofonist Fabrizio Cassol, en waarvan basist Michel Hatzigeorgiu en drummer Stéphane Galland de vaste leden zijn, PP) kan je de reikwijdte van het timbre niet ten volle aanspreken, omdat de instrumenten versterkt worden. Je kan slechts bewegen tussen mezzoforte en forte, want als je te zacht speelt wordt het niet gehoord, tenzij tijdens opnames. In het project nu met Benoît is dit zoeken naar het timbre wel sterk aanwezig, en dat is interessant. Je hebt enerzijds mijn akoestische piano en anderzijds zijn prepared piano. Dus hier kan je meer dan in louter genoteerde muziek zoeken naar de omgang met timbre en de mogelijke benaderingswijzen van het instrument. Soms zoek ik andere plaatsen op waar ik andere klanken kan toevoegen aan de snaren, niet op een clichématige manier maar een waarachtig zoeken naar speelwijzen. Nu ontwikkel ik tijdens mijn improvisaties manieren om de snaren te bespelen zodat ze als een oud instrument klinken, om zo bepaalde harmonieken te ontlokken aan het instrument. Maar dat gebeurt nooit vanuit een buitenmuzikale gedachte. Het gebeurt altijd vanuit een muzikaal gebeuren. Als ik het hoor, doe ik het.

PP: Het is interessant dat je de klemtoon legt op het niet-buitenmuzikale. Voor velen is dit immers wel een doorslaggevend element in hun muzikale scheppen.

FF: Ik heb ook vaak gewerkt met Garret List. We zijn jarenlang op tournee geweest met een project dat een soort jammerklacht over Rwanda was (Rwanda 94, een muziektheaterstuk van het toneelgezelschap Groupov, met muziek van List en Jean-Marie Muyango, PP). Wij zijn hiermee vijf jaar, zij het niet voortdurend, op tournee geweest. Met List heb ik veel over muziek gepraat. Hij maakt het verschil tussen muziek van het hoofd en muziek van het hart. In het begin was ik het helemaal niet eens met hem.

PP: Muziek van het hart en niet van het lichaam, dus?

FF: Inderdaad, zoals je zegt is er ook voor mij die drieledigheid, het hoofd, het lichaam en het hart. Het lichaam is heel sterk, en heeft alles te maken met het ritme en dergelijke. Het hart heeft dan betrekking op wat je echt hoort maar zonder dat je nood hebt aan een verhaal, een discours. Het is echt dat wat je voelt. Bij improvisatie is dat erg belangrijk. Opdat een improvisatie juist kan zijn moet je dat met het hart kunnen. Als je improviseert met erg abstracte ideeën werkt dat een tijdje, maar op een bepaald moment verveel je het publiek en ook jezelf. Goed improviseren is een beetje zoals de betrachting je muziek te zingen, en dan gaat het. Ik heb ooit Gary Peacock, de basist van Keith Jarrett gesproken, en hij sprak over een 'inner ear', een innerlijk oor. Dat is het betrachten de melodie te bereiken die je op voorhand in je hoofd hoort, net zoals bij componeren. Bij het componeren of spelen van deze innerlijk gehoorde muziek toets je dan dat wat je speelt overeenkomt met het ritme en de toonhoogte die je wou. Bij Indische muziek is dat ook zo. Daar leer je soms de muziek vooraf zonder instrumenten. Eerst en vooral zingen en dan pas spelen. En het is waar, met deze manier van werken word ik vaak geconfronteerd met technische problemen om het op piano uit te voeren, maar als ik er in slaag het te zingen in mijn hoofd kan ik het ook spelen. Deze benaderingswijze vertrekt van de idee dat het instrument er hoe dan ook is, en dat als je piano wil spelen je de technieken voor de piano moet gebruiken en wil je dit innerlijke instrument op een ander fysisch instrument spelen, moet je andere technieken toepassen. Dat is voor mij het centrum van het musiceren. Je kan dat het hart noemen.

PP: Maar ook met dit innerlijke instrument wordt je geconfronteerd met de traditie en de muzikale syntax.

FF: Dat is waar. Op dit niveau is het conservatorium voor mij erg nuttig geweest en ik leer nog steeds dingen bij. Het is belangrijk om je te kunnen plaatsen in een tijdperk, een landschap. Het is belangrijk om een opening te hebben naar de barokmuziek, de etnische muziek, maar dan in de werkelijke zin, muziek van Noord-Indië, van Zuid-Indië, van oost-Afrika, van West-Afrika en zo voort. We kennen dat allemaal, we horen dat allemaal, samen met onze eigen rijke traditie, de oude meesters als Palestrina en Gesualdo. Dat allemaal samen, dat is een enorme bron. Dit bestudeerd hebben en getracht hebben dat allemaal een beetje te begrijpen, elke periode op zich, is erg belangrijk. Het is ook waar dat bijvoorbeeld sommige uittreksels van Bach erg modern klinken, erg actueel. Als je enkel dit uittreksel neemt is dat nog altijd erg sterk. Maar sommige stukken in hun geheel, sommige contexten zijn een beetje gedateerd. Dat geldt voor Bach als voor andere meesters, ook achter hem, als Wagner, Mahler, Stravinski, Bartók, de drie Weners (Schönberg, Berg, Webern, die samen de tweede Weense school genoemd wordt, PP). Ik leer en verwerf deze hele rijke achtergrond per stuk. Maar ik hou het geheel wel voor ogen. Er is niemand in het bijzonder die ik hoger acht, maar wat ik het meest heb benaderd en bestudeerd komt natuurlijk het meest naar voren in mijn eigen werk, in wat ik speel.

PP: Elke muziek is ooit hedendaags of actueel geweest. Wat muziek actueel maakt is de context waarin het is ontstaan. Vandaag heb je de actuele kunstmuziek, de rijke traditie van de genoteerde muziek, maar ook een steeds rijkere traditie in de geïmproviseerde muziek. Daarnaast is er uiteraard ook de popmuziek die het leeuwendeel uitmaakt van het huidige muzikale referentiekader. Hierbinnen moet je als componist of muzikant je eigen context kiezen, waarbinnen je je punt wil duidelijk maken. Die context kan uiteraard overlappingen hebben met de genoemde gebieden.

FF: Mijn context is grotendeels de geïmproviseerde muziek die tussen aanhalingstekens ontstaan is uit de jazz. Ik heb zoals iedereen de jazz standards geleerd, maar die standards heb ik nooit echt gewaardeerd. Er is in deze context een merkwaardige anekdote, die weinigen kennen, maar die me toch waarschijnlijk lijkt. John Coltrane speelde destijds een erg bekende versie van 'My Favourite Things' uit een klassieke Amerikaanse music hall ( The Sound of Music van Rodgers and Hammerstein, PP). Hij hield niet bijzonder van dit stuk, maar hij speelde dit stuk met een attitude van 'Fuck you, ik speel dit omdat iedereen me bekritiseert om mijn eigen muziek, maar ik kan me ook erg bekende muziek toe-eigenen.' Ik heb een beetje de indruk dat in vele gevallen, zoals bijvoorbeeld bij Miles Davis die een song van Michael Jackson brengt (Human Nature, PP), het eerder een poging is om in contact te blijven met de mensen die naar de radio luisteren dan een poging om het lied, de song te ontsluiten voor de eigen taal, de eigen context. Dat heeft met muzikaal onderzoek weinig te maken, maar is een poging om het contact met het publiek te behouden. Voor jazz muzikanten maakt dat wel deel uit van de traditie. Voor de tweede wereld oorlog waren alle jazz muzikanten eigenlijk muzikanten van een balorkest. Ze speelden om de mensen te laten dansen. Op een gegeven moment is er in de zwarte cultuur, rond mensen als Charlie Parker, het verlangen ontstaan om hun eigen muziek te laten functioneren binnen een logica zoals die gold voor de westerse kunstmuziek, namelijk een muziek die kan beluisterd worden op zich, die een object op zich is. Luister en zit, niet om te dansen, maar louter om het plezier van het luisteren en het horen van wat er gebeurt in de muziek. Dat is zelfs nog geen twee generaties geleden. Toch heeft men nooit echt die onderliggende gedachte verloren dat die muziek er ook is voor het plezier, om te dansen, om er aan deel te nemen. In deze zin heb ik zelf een beetje de neiging, net zoals Kris Defoort die Roxanne van The Police hernomen heeft, om dat te doen omwille van de poëtische ziel van het stuk en niet omwille van het contact met het publiek. Ik heb dat nog niet gedaan. Ik verkies zelf een stuk te schrijven boven het gebruiken van een bekend stuk om te improviseren. Maar ook ten tijde van van Beethoven was improvisatie heel gebruikelijk. Een concert met van Beethoven zelf kon bestaan uit twee delen. In het eerste deel bracht hij dan variaties op een deuntje uit een bekende opera, meestal slechts één beweging die hij uitkoos. Het tweede deel bestond dan uit één grote vrije improvisatie. De mensen kwamen vooral hiervoor naar hem luisteren. Ook Liszt was een gekend improvisator. Net als Chopin of Mozart. De logica die uit deze traditie spreekt is dat improvisatie een taal is die je kan spreken, zoals je een gesproken taal spreekt. Je hebt geen voorafgaande tekst nodig om te kunnen praten. Je moet natuurlijk altijd een verband houden met de conventies van de gebruikte taal, maar al pratende kan je gedachten formuleren die je voordien niet had. Als ik je dan opnieuw ontmoet kunnen we opnieuw oproepen waarover we gesproken hebben en verder praten. Voor mij is dat bij muziek eender, het werkt een beetje op dezelfde manier. Daarom is een muzikale context voor mij in de eerste plaats een menselijke context. Daarom is het prettig om te spelen in een kleinere context, zoals nu met Benoît, zodat je dieper in de klank kan gaan. Dergelijke gebeurtenissen zijn veeleer zoals de muzikale gebeurtenissen in de oude tijden, waar mensen komen, zich verenigen om te luisteren, na te denken over het gehoorde, er misschien over te praten. Wij als muzikanten, blijven verder nadenken over het muzikale gebeuren, over wat we proberen te zeggen. Ik hou van bijna alle muziek, sommige muziek niet te na gesproken. Maar dat betekent niet dat ik me in mijn eigen muziek rekenschap wil geven van alle muziek die ik ken en goed vind. Dat is onmogelijk. Maar ik hou er in ieder geval van om te proberen om 'vandaag' te zijn, en 'nu' te zeggen. Dat telt voor mij. Ik heb natuurlijk ook 'tricks', maar ik hou er van als ik niet in de 'tricks' beland, als ik kan doen wat ik nog nooit heb gedaan. Dat is interessant en hedendaags, werkelijk vandaag. Daarom hou ik er niet van om te spelen 'in de trant van' Bill Evans of wie dan ook. Natuurlijk heb ik dat gehoord, ik respecteer dat. Ik weet dat veel jazzmuzikanten dat net wel betrachten. Voor mij is dat vals spelen. Zij die dat betrachten spelen niet vals, maar ik kan dit niet. Ooit zag ik na lange tijd Frederic Rzewski (een van de leraars van Fabian Fiorini, PP) opnieuw. Hij gaf les over van Beethoven. Dat was fantastisch. Hij speelde een bepaald thema. Op een gegeven moment zei hij, met zijn Amerikaans accent: 'Kijk, dit is een gouden punt van waaruit je kan improviseren.' Hij improviseerde een cadans in de stijl van van Beethoven. Achteraf vertelde hij me dat hij over die muziek niets anders kon vertellen. Voor hem is dat juist, het is zo. En het is levend. Als hij dan zijn eigen muziek speelt lijkt zijn muziek niet op die improvisaties, maar de aspecten die het levendig maken zijn verwant. Toch is het waar dat velen dat niet kunnen of doen en ten aanzien van de muziek erg formalistisch staan, erg Blue Note of erg zus of zo. Ik vind dat je vooruit moet gaan, dat je je sterk moet opstellen ten aanzien van de formules van vroeger.

PP: Je vindt dus niet dat er een schisma is tussen genoteerde muziek en geïmproviseerde muziek.

FF: Dat geloof ik inderdaad niet. Ik geloof dat dat schisma een uitvinding is van slechts enkelen. Dat nadien wel door velen is in stand gehouden. Frederic Rzewski zegt hier over dat men er van houdt dat uitvoerders van het klassieke repertoire, vooral pianisten, de muziek uit het hoofd moeten kunnen spelen. Volgens Frederic, en ik denk dat dat waar is, komt dat door Klara Schumann. Zij improviseerde niet. Maar dat werd wel verwacht. Zoals gezegd improviseerden Liszt en Robert Schumann. Zij bewogen zich in de upper class, zij waren sterren. Zij stelden door hun praktijk, dus ook door de praktijk van het improviseren de norm. Om de schijn te wekken dat ze improviseerde leerde Klara Schumann dus de partituur uit het hoofd. Omdat dat op een bepaald moment niet meer mogelijk was is in onze muziekcultuur de partituur zo sterk op de voorgrond komen te staan.

PP: Liszt en Schumann waren ook componisten.

FF: Voilà. Het improviseren behoorde tot de compositorische activiteit. Dat was ook zo met Bach. Na een improvisatie kwamen zij thuis, zeiden tegen zichzelf: 'Dat element of die frase heb ik niet slecht gedaan.' En van daaruit ontstonden vele composities. De Goldbergvariaties zijn ontstaan als improvisaties op dat thema voor prins zus en zo, zijn naam ontsnapt me. (graaf Hermann Carl von Keyserling, PP).

PP: Vandaag heerst er een grote afstand tussen de componist en de uitvoerder. Zeker in de actuele kunstmuziek is die afstand uitgesproken groot. En eigenlijk wordt er dan nog veeleer de klemtoon gelegd op de uitvoerders dan op de componisten. De status van uitvoerders is vaak groter dan die van componisten. Uitvoerders handelen daar soms ook naar en stellen zich soms tevreden met het niveau om enkel te kunnen spelen wat er op de partituur staat.

FF: Ik ben het daar volledig mee eens. Uiteraard zijn daar uitzonderingen op, zoals Jean-Luc Plouvier (pianist en artistiek adviseur van Ictus, PP). Ook hij heeft een traditie vanuit de improvisatie. Soms wordt hij ook geconfronteerd met partituren die hij onuitvoerbaar acht. Dan stelt hij aan de componist iets anders voor. Als hij de tijd heeft. Vaak werkt dat. Het is dus niet altijd zo schrijnend. Zeker als de componist betrokken wordt bij de repetities kan er nog veel gebeuren. Maar de tendens die je aanstipt komt jammer genoeg voort uit de conservatoria. Het zijn wel plaatsen die een interessante vorming bieden, maar de meerderheid van de mensen improviseren niet. Ze hebben in het hoofd een geremdheid ten aanzien van improviseren. De perfectie voor hen is een technische perfectie in het reproduceren van wat er genoteerd staat. Improviseren is voor hen ook praten, maar dan in de negatieve zin, eerder babbelen. In een gesprek is er inderdaad altijd overtolligheid die je er uitschrapt als je wat je zegt neerschrijft. En deze overtolligheid is voor hen lucht, onbelangrijk. In de muzieknotatie is er het verlangen om een conventioneel evenwicht te bereiken. Er zijn al deze professors van analyse en harmonie die met al hun regels bepalen wat kan en wat niet kan. Dat is bullshit. Als men teruggaat tot Mozart en zeer veel van zijn muziek analyseert vertelt men ons dat daar zaken instaan die als het ware uit Mozart opborrelen. Dat is dan het genie van Mozart. Nee, dat is gewoon het toepassen van een aantal trucjes die hij gevonden heeft. Natuurlijk heeft hij af en toe ideeën gehad die werkelijk oorspronkelijk zijn. Maar in de andere gevallen ontplooit hij telkens weer hetzelfde trucje in een andere vorm. Het genie ligt hem enkel in die zeldzame momenten dat hij dat overstijgt en ergens anders naartoe gaat. Dan gebeurt er ook iets buitengewoons. Maar als men een heel stuk van Mozart analyseert is dat uiteraard niet zo in elke maat. In het merendeel van de maten vertelt hij ook maar: 'Dames en heren, ik ben hier met u vanavond samen en ga u het volgende vertellen en zo voort'. En dat is namelijk dat wat de mensen al tien keer gehoord hadden en wat eigen was aan zijn tijd. Als men zeer veel muziek leert kennen, kan je niet loochenen dat elke componist zijn eigen kunstjes heeft en dat soms kan gebruiken om iets interessants teweeg te brengen. Maar vaker worden die kunstjes gebruikt om de tijd te doden. Men is niet de hele tijd geniaal. Het is net op dit punt dat de genoteerde kunstmuziek en de geïmproviseerde muziek weer bij mekaar komen. Ook in de improvisatie is veel muziek een omgaan met de tijd om te wachten, men herhaalt tot een nieuw idee zich aandient. Maar voor de luisteraar is dat best cool. Hij is daar evenmin opdat er op elk moment miljarden verschillende dingen gebeuren.

PP: Dat is dan eigenlijk een zeer natuurlijke manier van communiceren. Zonder overtolligheid of herhalingen wordt de zuivere inhoud vaak onbegrijpelijk.

FF: Voilà. In de fuga's van Bach zijn er de divertimento's waarin hij compositorisch geen enkele inspanning doet. Er zijn slechts bepaalde mechanismen die herhaald worden. Dat is ook goed. Dat is zoals recepten, dat is muzikale keuken. Dat verlicht het oor en dan kan hij het thema herhalen. Het thema van de fuga in si mineur is fantastisch.

PP: Het zijn dan de kruiden die het verschil maken.

FF: Precies. Om kip te bereiden moet je bepaalde procedures volgen. Het respecteren van een basisrecept is fundamenteel. Dat dit eenvoudig is, is geen enkel probleem. Maar het waarderen van muziek gaat voor velen veelal ook over een bepaald verlangen een niveau te bereiken dat denkbeeldig is. Veel improvisatoren hebben veel respect voor de muzikanten van de genoteerde muziek. Andersom is dat anders. Zij hebben minder respect of veeleer angst voor improvisatoren. Veel improvisatoren kunnen immers ook muziek lezen. Maar er is het lobby van de Solvège professoren. En er zijn er veel. Nu, zij moeten ook eten, alle respect. Maar de status die zij opeisen voor de genoteerde partituur is misplaatst. De Indische traditie is hyperbehoudsgezind en hyperuitgestippeld maar er is geen notatie, alles is oraal. Het duurt dan ook jaren om een bepaald stuk exact te kunnen spelen. Ik speel ook percussie en ik heb in India gestudeerd en tabla gespeeld. Gedurende vier à vijf jaar heb ik samengespeeld met een groep uit Calcutta. Je leert er de muziek, de solo's doorheen de woorden, door wat men er over vertelt. De mondelinge traditie is erg sterk. Net omdat er niets is uitgeschreven is ze nog veel veeleisender. Het moet precies zijn zoals men zegt. Gedurende duizenden jaren zijn er wel kleine transformaties en soms zijn er mensen in die traditie die werkelijk iets nieuws doen, zoals Ravi Shankar die verscheidene elementen is gaan vermengen. Maar dat is erg recent. In het westen is de orale traditie ook niet helemaal verloren op het niveau van de persoonlijke ontmoetingen. Mij hebben List, Boesmans, Pousseur, Rzewski en anderen iets doorgegeven. Allemaal mensen die in een andere tijdperk dingen hebben verwezenlijkt. In tegenstelling tot de oosterse traditie vertellen zij je niet wat je moet doen, maar ze geven je een energie door, of een waarheid van hun tijdperk. En dat kan je leren en op jouw beurt doorgeven. Ik zal dat als ik vijftig of zestig ben misschien ook kunnen doen met dertigers van dan. Evenmin om hen te zeggen wat te doen, maar om wat jijzelf gedaan hebt te verduidelijken en van hieruit raad te geven. Dat vind ik wezenlijker dan partituren. Partituren stapelen zich maar op. Vroeger had je die nodig om niet te vergeten wat je gedaan had. Nu zijn er andere middelen om neer te slaan wat je doet, de disc bijvoorbeeld. En dan wordt ook de beperking van de partituur duidelijk. Als ik bijvoorbeeld bepaalde improvisaties van mezelf terughoor, is het me duidelijk dat ik dat nooit kan noteren, zelfs niet met een zeer complex systeem. Er is geen andere manier om het exact weer te geven dan de opname. Vooral ritmisch is dat zo. Dat heb je bijvoorbeeld ook bij de Afrikaanse muziek. Er zijn in die muziek parameters die vaststaan, maar toch is er een sterke beweging. Etnomusicologen hebben geprobeerd om dat neer te schrijven, maar het blijft maar bij benadering. Als je de genoteerde ritmes op een westerse manier weergeeft klinkt dat als een computer. Wat het verschil is, is net dat wat je niet begrijpt en dus niet kan noteren. Als je dat wel doet blijf je op een abstract niveau. Iemand die een zeer sterke stelling inneemt ten aanzien van de genoteerde muziek is Ferneyhough. Hij schrijft werkelijk onmogelijke dingen. Net daarom kan je wat hij schrijft niet op een rationele manier bereiken. Maar in het trachten om te bereiken wat er staat ontstaat er iets anders. Je wordt dan als muzikant als iemand die vluchtwegen zoekt. Maar Ferneyhough reikt geen vluchtwegen aan. Het is veel te complex. Het is een mogelijke manier om iets te bereiken. Dat is interessant. En wat dat hele gedoe op de conservatoria met de partituren betreft: uiteindelijk is dat niet heel erg. Wat wel erg is aan de conservatoria is hun omgang met ritme. Dat is het enige probleem. Men zet zich niet genoeg in voor de ritmische aspecten van de klassieke partituren. Het systeem heeft het brandpunt veel te sterk op de noten gesteld. Bij uitvoerders die daar goed mee kunnen omgaan, zoals Horowitz of Michelangeli heeft men het over het temperament. Maar het is louter ritme. Ook Mozart is voor alles ritme. En net op dat punt is het sterk geformaliseerde westerse systeem nadelig. Het is een beetje zoals met serieproducten. Als ik een auto koop dan is die identiek aan al die andere auto's van het zelfde type in de fabriek. Het is maar door hem te gebruiken dat hij de mijne wordt. Maar de kans dat wat mijn auto eigen aan mezelf maakt door materiële ingrepen erg futiel is, is natuurlijk erg groot. Precies dat gebeurt er aan de conservatoria in hun omgang met partituren. Een auto wordt van mij door de manier waarop ik er mee rijd. Het probleem van de conservatoria is geen tekort aan persoonlijkheid. Het is een tekort aan het aanreiken van de opgewektheid van reële muziek. Musiceren is toch vooral plezier. Als je in het conservatorium aanbelandt is het inderdaad waar dat je zeer snel geen fouten meer maakt. En fouten mogen ook nooit meer voorkomen. Het evenwicht tussen dit foutloze en het plezier van musiceren is uitermate moeilijk te verwezenlijken. Als je het conservatorium verlaat en het hoofd en het lichaam zeer goed is samengebracht dan spreekt men over uitzonderlijke mensen. Maar dat is larie. Een instrument op zich stelt niet voor. Het is slechts hout. Maar als je via dat hout een partituur wilt interpreteren, moet je eerst weten wat je daarmee wil zeggen. Daarom moet je jezelf voeden om de partituur te kunnen voeden. Wat is de zin van een partituur? Er is geen zin. Ze is leeg. Dat is bijna schrikwekkend. Toch wijden mensen vijf, tien, twintig jaar van hun leven om iets dat amper in vraag wordt gesteld tegen elke prijs te bereiken. Zeer veel muzikanten zijn ontgoocheld, treurig en geblokkeerd. Dat is jammer, en triest. Wat is eigenlijk het probleem?

PP: Op dit concert speelt de piano de hoofdrol en is er in twee gedaanten. De loutere akoestische piano en de 'prepared piano'. Het gebruik van prepared piano is onlosmakelijk verbonden aan John Cage. De prepared piano bij Cage werd vooral gekenmerkt door de ritmische kwaliteiten en de metaalachtige klank.

FF: Historisch verwijst het gebruik van prepared piano inderdaad naar John Cage. Op het moment dat John Cage de prepared piano ontwikkelde schreef hij vooral voor dans (voor de danser en choreograaf Merce Cunningham, PP). Cage was erg beïnvloed door de Balinese muziek. Hij droomde van een Balinees muziekgezelschap als begeleidingsgroep voor de volgende dans. Maar de producent kon hem daar niet de middelen voor geven. Hij moest het dan maar op zijn eentje zien te rooien. Dan kwam Cage op het idee om door het plaatsen van metalen objecten te plaatsen tussen de snaren van de piano een soort ersatz van gong, gamelan en dergelijke te bereiken. Hij bereidde de piano op een zodanige wijze voor dat je het aspect van toonhoogte totaal verloor. Dat was het gevolg van zijn keuze om vijzen en dergelijke tussen de snaren te spannen. Bij Benoît heb je twee aspecten. Ook bij hem zijn sommige ingrepen vooral vanuit het percussieve gedacht, maar, en daarin verschilt hij grondig van Cage, daarnaast tracht hij toch door zijn ingrepen te blijven in een harmonische taal. Hij behoudt ook een veel grotere soepelheid ten aanzien van het bewerken van de piano. Bij de voorbereiding van een stuk voor prepared piano bij Cage heb je uren nodig om de ganse procedure van plaatsing van de elementen te volbrengen, maar daarna blijft dat ook onveranderd. Bij Benoît is die bewerking van de piano mobiel. Hij heeft een oplossing gevonden waardoor je tijdens het stuk de ingrepen op de piano kunt wijzigen. Hij gebruikt daartoe een gamma van houten element, een soort klemmen, die hij tussen de snaren kan spannen en kan plaatsen en verplaatsen tijdens het spel. Hij kan dus ook alle objecten verwijderen en de piano weer louter als harmonisch instrument gebruiken. Zijn muzikale denken is evenwel niet erg harmonisch, maar eerder modaal. Ook zijn notatiesysteem is erg persoonlijk. Hij gebruikt in zijn notatie geen jazz akkoorden, noch moderne notatiesystemen. Zijn partituren zijn tekeningen. Ik weet niet waar het naar verwijst. Het is een persoonlijke code. Er is ook een duidelijke spanning tussen improvisatie en notatie. Op dat vlak zullen we ook wel de erfenis van John Cage aanraken. Er is ook bij ons de bevraging van de verhouding tussen toeval en determinisme. We voelen in die zin affiniteiten met het werk Ocean van Cage. Het idee is geniaal. Binnen een tijdsbestek van zestig minuten krijgt elk van de meer dan honderd muzikanten een chronometer. Er zijn in de partituur voor elke muzikant strikt afgebakende tijdspannen waarin ze moeten wachten en waarin ze moeten spelen. Wat ze binnen die vastgelegde tijdspanne moeten spelen is erg ruim, bijvoorbeeld: speel gedurende dertig seconden drie noten. Hij vindt hier dus een manier om een strikte partituur te schrijven die tegelijkertijd erg improvisatorisch is. Dat is erg interessant. Door dit idee is Benoît zeker beïnvloed. Hij schrijft ook zaken neer, maar die kunnen dan betrekking hebben op de melodie en niet op het ritme. In sommige andere actuele muziek vind je dit idee van 'proportionele notatie' ook terug. Het heeft ook verwantschap met de middeleeuwse neumen (naam voor de tekens waarmee de gregoriaanse gezangen in de handschriften werd genoteerd en waar ook geen ritmische aanwijzingen waren, PP). Hij behoudt een grote vrijheid ten aanzien van zijn eigen notatie. Hieronder kan dus ook nog improvisatie geplaatst worden. Benoît heeft dus een tussenweg gevonden voor de klassieke notatie, de jazz notatie met zijn chromatische gradaties, of het modaal noteren. Het is een boeiend antwoord op de vraag over de verhouding tussen notatie en improvisatie. Benoît is erg beïnvloed door Ligeti, vooral op het gebied van de omgang met polyritmiek (het tegelijk optreden in de muziek van verschillende ritmen, PP). Hij heeft met Ligeti samengewerkt, Ligeti zou zelfs een stuk voor hem schrijven, maar dat is er nooit van gekomen. Benoît is in gelijke mate beïnvloedt door Afrikaanse muziek. Ik noteer noten, die ik dan meestal uit het hoofd leer. Het belangrijkste voor mij is de ritmische precisie in de uitvoering. Vooraleer ik pianist werd was ik percussionist. Voor mij is de piano ook een percussie-instrument. Sinds Bartók is dat aspect van de piano meer op de voorgrond gekomen, zoals door het gebruik van clusters. Maar ik behoud ook de band met de traditie van Debussy, Ravel met hun mooie akkoorden en harmonieën. Omdat dit het verband met de zang hoorbaar maakt. Ik meng beiden. Deze avond belooft interessant te worden omdat je de enerzijds de prepared piano en de gewone piano hebt, maar ook omwille van het samenkomen van twee verschillende benaderingen van ritme en harmonie. Het is zeker ook een ontmoetingen van twee verschillende temperamenten. Benoît is heel zacht. Ook in zijn spel. Hij zoekt nooit een grote virtuositeit op. Hij houdt van de eenvoudige benadering. Ik heb eerder de neiging om heftiger te zijn, erg lichamelijk en een beetje zenuwachtig. We zullen dus trachten een dialoog te voeren vanuit twee verschillende universa. Deze ontmoeting zal hoe dan ook voor ons beiden een ontdekkingsreis zijn.

Peter-Paul De Temmerman
journalist actuele kunstmuziek

Elders op Oorgetuige : 'Fabian Fiorini & Benoît Delbecq : de naakte piano en haar alter ego', 29/11/2006

14:47 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook

27/11/2006

Interview met Frédéric Devreese

Frédéric Devreese / Soledad De Belgische componist Frédéric Devreese (°1929) staat dezer dagen volop in de belangstelling. Het werk van Devreese vindt de afgelopen jaren geregeld zijn weg naar het podium. Onlangs verwierf hij bij de uitreiking van de Klara Muziekprijzen de Klara Carrièreprijs, een eerbetoon voor de rijke en geschakeerde scheppingskracht van Devreese. Eveneens onlangs verscheen een cd van het ensemble Soledad en Philip Catherine met werk dat Devreese voor hen schreef of waarvoor hij eigen werk herwerkte. Het is een unieke bloemlezing geworden die vele aspecten van zijn werk belicht, waaronder zijn filmmuziek, balletmuziek en pianoconcerto's. Wij hadden met hem een gesprek.

PP: Uw muzikale scheppen sinds de jaren vijftig is zeer verscheiden. Kunt u een beeld schetsen van de evolutie die u hebt doorgemaakt?

FD: Ik ben niet alleen beïnvloed door andere componisten. Ik heb namelijk ook veel gedirigeerd. Dan kom je terecht in de keuken van de componisten. Sinds de jaren zestig heb ik ook filmmuziek geschreven. Dat is in mijn werk een constante. Ik ben ervan overtuigd dat dit mijn muziek een zekere richting heeft gegeven. Ik ben misschien minder experimenteel dan bepaalde collega's, net hierdoor. Ik ben muziek beginnen te schrijven toen ik jong was. Ik ben in belangrijke mate gestimuleerd door mijn vader, die toch ook musicus was. Ik ben muziek beginnen schrijven als de muziek die ik moest spelen mij niet beviel. Ofwel was het te tonaal, of niet ritmisch genoeg. Dat was voor mij een grote stimulans om zelf muziek te schrijven. Mijn eerste optreden als componist was het optreden voor mijn eerste prijs piano. Ik moest een sonate van mijn vader spelen. Het laatste deel ervan vond ik niets. Het was moeilijk om spelen en niet pianistiek. Ik heb mijn vader dan gevraagd of ik in de plaats hiervan eigen werk mocht spelen. Dat heeft hij toegestaan. Zo ben ik als componist begonnen, onder de naam van mijn vader. Hij heeft dit pas later verteld aan de jury. Het leek alsof er twee pianisten aan het werk waren. Diegene die het werk van vader speelde en ik achteraf die mijn eigen werk speelde, vol virtuositeit en met gemak. Daar waar de twee eerste bewegingen maar stuntelig waren.

PP: Daarnet haalde je twee elementen aan die een belangrijke rol speelden in je werk. Filmmuziek, enerzijds, en het ritmische. Filmmuziek is iets dat plaats krijgt in een strak kader. Het moet gesynchroniseerd zijn met de beelden. Je moet op de seconde precies kunnen zijn. Daar is een groot métier voor nodig. Hoe verhoudt muziek zich tot beeld?

FD: Ik heb het geluk gehad om met André Delvaux te kunnen werken. Hij was zelf muzikant. Op een bepaald moment in zijn leven heeft hij moeten beslissen om geen beroepsmuzikant te worden. Hij is dan naar de universiteit gegaan. Het is natuurlijk een groot voordeel als je als regisseur ook muziek beoefent. Drie jaar heeft hij in het filmmuseum stomme films begeleid. Je moet het maar kunnen. Dus was muziek voor hem belangrijk. Het was een element dat hij gebruikte. Hij calculeerde de muziek in een film in zoals hij dat ook deed met de rol van een acteur. Met dat verschil dat voor de rol van de acteur de tekst geschreven was. Deze manier van werken bracht met zich mee dat ik de belangrijkste muzikale thema's reeds kon schrijven. Bijvoorbeeld in ‘De trein der traagheid', Delvaux' zijn tweede film, is er op het einde een dans, een soort dodendans. Dat was afgeleid van een lied, een ballade, die al voorkwam in de begingeneriek. Hij had de tekst geschreven. Als de muziek voor deze sequentie geschreven was had ik de indruk dat heel de muziek geschreven was voor het eerste beeld gedraaid werd. Met hem was het een heel ander iets dan met vele andere regisseurs. Die vragen om eens te komen kijken als de film gedraaid is. Dan voel ik ergens aan dat je de dingen moet arrangeren. Dat is niet overbodig, maar allicht te laat. Maar de meesten doen dat zo omdat zij niet op voorhand de muziek kunnen incalculeren. Ik pas het systeem toe van multiple choice: voor één filmsequentie meerdere muzikale sequenties schrijven om de filmer meer op zijn gemak te stellen. Zodat hij uiteindelijk eventueel kan kiezen. Als filmcomponist heb je weinig kans om je muziek te laten horen voor de opname. Pas als men de opname hoort is men zich bewust van wat je geschreven hebt.

PP: Maar kan muziek een beeld illustreren?

FD: Het kan een beeld beïnvloeden. Zeker en vast. Ik heb muziek geschreven voor een draaiorgel, maar dat was geïmiteerd, want we hadden de tijd niet om de kaarten te laten maken. Dat duurt immers weken. Ik heb dat geïmiteerd met een echt orgel en daar andere instrumenten bij gezet, slagwerk, die vals klonken en die niet te goed samen waren. Ik heb achteraf de gelegenheid gehad om de kaarten te laten maken en te laten spelen door een echt Mortierorgel. Gelukkig hebben we dat niet gebruikt, want dat was folkloristisch ten opzichte van wat ik gesimuleerd had met de werkelijke instrumenten. Dat was veel dynamischer en dramatischer. Natuurlijk heeft die muziek de dans beïnvloed.

PP: Daarnet zei je dat je met het hebben van een thema eigenlijk al heel de muziek had. Dat is toch een belangrijk aspect van uw werk in het algemeen, het gebruik van thematische variaties als dragers van uw stuk.

FD: Als muziek als taal belangrijk is in een film ga ik direct af op het belangrijkste element in de film, de belangrijkste sequentie. Zo is er een tango die de overhand neemt van een discussie van een koppel dat uit elkaar gaat. De stemmen veranderen in de tango. In de tango heb je ook die liefde/haat verhouding. Ik heb dan een volledige tango geschreven van drie à vier minuten omdat ik wist dat ik verder in de film daarvan nog elementen zou gebruiken. Ik gebruik dat systeem ook om het mij aangenamer te maken, om niet constant die seconden muziek te moeten voorzien. Uiteindelijk is er niets gemakkelijker om dat dan te herleiden tot precieze muziek. Het essentiële is de sfeer trachten te vinden die bepalend is voor heel de film. Ik denk niet dat er zoveel verschil is tussen filmmuziek en andere muziek. Bij een film werk je in ploegverband. Dat is niet onaangenaam. Anders werk je alleen tussen vier muren. En bij filmmuziek weet je dat je muziek onmiddellijk gespeeld zal worden. Ik ken veel componisten die schrijven, maar problemen hebben om gespeeld te worden. En als ze gespeeld worden is het misschien veel te laat en staan ze al veel verder dan het moment dat ze het geschreven hebben. Voor de laatste film van Renoir heb ik een uur en twintig minuten muziek voor orkest geschreven op een maand tijd. Ik was uitgewrongen. Zelfs in die mate dat ik niet meer wist wat ik geschreven had toen ik voor het orkest kwam te staan. Mijn eigen muziek was totaal nieuw voor mij. Dat was allicht een stap te ver. Maar je moet dat kunnen, voor een deadline schrijven. Ik moet dat hebben, sowieso, anders heb ik schrik dat ik misschien naar televisie kijk.

PP: Enerzijds kan je zeggen dat je muziek een grote verscheidenheid toont. Maar dat heeft dan meer te maken met vormelijke aspecten. Anderzijds is er een grote continuïteit door het gebruik van thematische variaties en vooral door het zoeken naar spanningen in de muziek door de ritmische wijzigingen. Dat komt in de cd ook aan bod.

FD: Een van de belangrijkste elementen is timing. Timing, opdat ik mezelf niet zou vervelen, omdat ik anders te veel het muzikale materiaal ontwikkel of net te weinig ontwikkel. Het moet altijd in proportie zijn. Dat is natuurlijk het interessante van componeren, het zelf samenstellen van al die elementen. Het is een passie om dat te bereiken. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is het werken met instrumenten. In ben gek op wat dit kwintet kan. Want het is niet altijd evident om te spelen. Ik wist dat ik dat met hen kon doen, omdat ze die techniek hebben en fantastisch op elkaar zijn ingespeeld. Ik heb de finales van twee van mijn pianoconcerto's herwerkt. (op de cd met Soledad werden er hiervan twee opgenomen, namelijk van het Tweede Pianoconcerto uit 1958 en het Vierde Pianoconcerto uit 1983). Het resultaat heet “Final game”. De finale is een spel met noten, letterlijk een spel spelen, toccare. Final slaat dan natuurlijk op het einde, de finale. Bij de versie voor dit kwintet hoort men alles wat ik geschreven heb, zowel ritmisch als harmonisch. Alles komt er uit. Wat niet het geval is met een symfonisch orkest. Die zijn met zo velen dat ze mekaar overlappen. Als ze bovendien in een zaal spelen met veel echo is dat nog erger. Dan zijn er belangrijke compositorische vondsten die teloorgaan. Ritmisch is dit een ander werk geworden. Ze doen me sterk denken aan jazz muzikanten. Ze zijn misschien creatiever door het feit dat ze ook improviseren. Het is iedere keer anders. Ik heb daar veel bewondering voor.

PP: Jazz is niet onbelangrijk in uw werk.

FD: Ik heb jazz leren kennen in de jaren vijftig, toen ik nog op het conservatorium zat. Dat was voor mij werkelijk een bom. De vrijheid die er uit deze muziek sprak stond haaks op de omgang met de westerse kunstmuziek. In ‘Passage' komen veel strekkingen die in de lucht hangen. Tango, filmmuziek, boogie woogie en dat wat men vandaag hoort zit er in. Ik kan er niet buiten, ik kan dat niet ontwijken. Ik vereenzelfig me met die taal.

PP: Vereenzelfiging met een taal, zoals tango, vergemakkelijkt voor de luisteraar de herkenning. Tegelijkertijd contesteer je die herkenning, bijvoorbeeld door uw ritmische omgang met het materiaal, door onderbreking en contrasten. Je maakt in het algemeen gebruik van het klinkend vocabulaire dat er de laatste eeuw is ontwikkeld. Hoe verhoudt een meer herkenbaar idioom zich tot het gebruiken van een experimenteel klankgebruik?

FD: Ik heb veel gedirigeerd, de meest diverse muziek, ook veel twintigste eeuwse muziek. Daar was veel muziek bij die me niet interesseerde. Ik was niet aangetrokken door de modernistische muziek van de jaren vijftig en zestig. De muziek van Boulez en zo kan het alleen maar halen door de klankkleuren. En dan nog. Ik voel daar te veel systeem in. Zonder dat vooropgezet systeem zou het niet meer werken. Ik hou van muziek waar het gebeurt en niet waar het zal gebeuren.

PP: Klopt dat wel? Want als je tango als taal gebruikt, gebruik je ook het systeem van de tango.

FD: Ik gebruik misschien wel de tango, maar ik gebruik mijn akkoorden. Ik werk sowieso intuïtief. Er zijn dingen die ik niet kan uitleggen. Wel wat de vorm betreft. Men is heer en meester over hoe men iets in elkaar zet. Maar als je muziek beluistert kan je ook niet zeggen hoe het uw gevoelens raakt. Zo kan ik ook niet zeggen hoe ik het maak. Gelukkig maar. Stel je voor dat ik dat moest gaan uitleggen.

PP: Over het algemeen wordt er over uw muziek gezegd dat ze vrij toegankelijk is. Hoe belangrijk is dat? Heb je een beeld van de perceptie van wat je schrijft.

FD: Ik denk dat ik een taal heb die me eigen is. Het is voor mij geen probleem dat ik ofwel door de ene of door de andere zou beïnvloed zou zijn. Ik ben graag beïnvloed door grote componisten. Ik word veel geprogrammeerd de laatste tijd. Natuurlijk doet het plezier dat je gespeeld wordt. Evident.

PP: Hoe verhoudt ge u tot het modernistische credo dat men telkens in staat is om op een nieuwe manier uitdrukking te geven van de wereld waarin men leeft.

FD: Er zijn componisten van bij ons die ik bewonder, zoals Brewaeys, ook door zijn werkkracht, waarvan ik vind dat dat mag gehoord worden. Er zijn natuurlijk componisten die mijn voorkeur genieten. Schnittke is er een van. Misschien ook door de diversiteit. In het begin van de jaren tachtig was ik beïnvloed door repetitieve muziek. Ik herinner me dat ik daarbij grote twijfels had. Tijdens het componeren was ik er absoluut niet zeker van of dat nog wel interessant genoeg zou zijn. Als je nu popmuziek hoort is de inventie één maat en dat gaat dan in lusvorm door. De inventie is zeer futiel. Ik voelde dat het ergens een gemakkelijkheidsoplossing was om zo te schrijven. Uiteindelijk heeft het werk dat ik toen heb geschreven toch een zekere draagkracht.

Peter-Paul De Temmerman
journalist actuele kunstmuziek

Frédéric Devreese : www.fdevreese.be, www.matrix.mu en www.muziekcentrum.be
Soledad : www.soledad.be

Elders op Oorgetuige :
Alfama strijkkwartet : cd-release 'Divertimenti', 27/11/2006
Hommage aan Frédéric Devreese I, 20/09/2006
Hommage aan Frédéric Devreese II, 2/10/2006

23:56 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook

13/11/2006

Interview : Luk Vaes over November Music

November Music Van 13 tot en met 18 november vindt voor de dertiende keer het festival voor actuele muziek November Music plaats. Het is een internationaal festival met concerten in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. De kern ligt echter in Nederland en Vlaanderen, met elk hun eigen organisatie. De spil in Vlaanderen is de pianist Luk Vaes. Sinds de start in 1993 is hij voor Vlaanderen de artistieke leider. Als organisator, als pianist, maar ook even als leider van een ensemble is hij gepokt en gemazeld in de scène van de nieuwe muziek. Hij is dan ook de geknipte man om gepolst te worden naar een stand van zaken in de nieuwe muziekwereld. Uit het gesprek dat ik met hem had blijkt dat de muziek die hij zo koestert niet altijd het kader of de aanpak krijgt dat ze verdient.

PP: November Music is in belangrijke mate een creatiefestival. Het geven van een compositieopdracht veronderstelt uiteraard een componist. Wat is de plaats van een componist op dit moment?

LV: Tot nu is het nog steeds zo dat we tot de componisten komen vanuit twee richtingen. Ofwel hebben we hem nodig om muziek te schrijven voor een bepaalde bezetting of ensemble dat wij voor ogen hebben. Ofwel willen we hem muziek laten schrijven en zoeken wij wel een ensemble met de bezetting die hij voor ogen had. November Music is een festival om samenwerking en uitwisseling tussen Vlamingen en Nederlanders te bewerkstelligen. Samenwerking en uitwisseling hebben hun eigen verschillen, die binnen het festival ook een andere praktische invulling krijgen. Uitwisseling is de uitwisseling van muziek en muziekpraktijk. Vlaamse muzikanten en componisten worden voorgesteld in Nederland en andersom worden Nederlandse componisten en uitvoerders worden hier voorgesteld. Bij de samenwerking vinden we het niet voldoende dat een Nederlands ensemble Vlaamse muziek speelt. Dat komt elders immers ook al aan bod. Bij een November Music productie streven we er naar dat er op zoveel mogelijk niveau’s tegelijkertijd uitgewisseld en samengewerkt wordt. Zo zijn we bijna per definitie een productiefestival. Veel van deze producties vertrekken niet initieel vanuit de premisse om een opdracht te geven. Wij kunnen vertrekken vanuit een bepaald thema, of een specifiek ensemble of een specifieke bezetting. Zo zullen we de komende jaren voor sommige producties vertrekken vanuit het gegeven van de oudere bezettingen, zoals een klarinetkwintet of een strijksextet. Er zijn geen klarinetkwintetten in Nederland en Vlaanderen. Dat komt ons dan goed uit, want dan kunnen we er een samenstellen. Bijvoorbeeld een Nederlands strijkkwartet en een Vlaamse klarinettist. Om die bezetting te kaderen kunnen we daar dan een oud werk bij plaatsen, zoals een klarinetkwintet van Mozart, en dan een opdracht geven aan een Nederlandse en Vlaamse componist. Dan hebben we de samenwerking en uitwisseling op alle niveau’s gerealiseerd. Maar aan wie geef je een opdracht? We zoeken dan iemand die we al willen voorstellen, die we dan polsen of hij voor zo’n bezetting wil schrijven. Dat is vrij delicaat, want wij willen er zeker van zijn dat de componist niet gewoon toezegt om nog eens een opdracht te krijgen. We willen echt wel weten of we die bepaalde componist best koppelen aan dat soort productie. We willen ons op die manier toch wat distantiëren van het loutere opdrachtbeleid, dat vaak neer komt op het benaderen van een componist als juke box. Op deze manier komt vanuit ons standpunt als producent de componist op de laatste plaats. Soms kan het ook andersom. Wij houden natuurlijk bepaalde componisten langer in het achterhoofd, zoals Kim Bowman of Michel vander Aa. Dan wachten we wat af, willen we weten waar hij klaar voor is, wat hij graag zou willen doen waarvoor hij nog niet gevraagd is. Een probleem, zeker in Nederland, is dat als een componist een beetje opvalt hij meteen voor de volgende vijf jaar bedolven is onder de opdrachten. Ook bij ons is dat stilaan het geval. Door festivals als het onze en Transit hebben bepaalde componisten veel werk. Daar is niets op tegen. Toch wil ik wat meer tegengewicht geven tegen dit opdrachten systeem. We komen daar allemaal, de uitvoerders, de componisten, de organisatoren en de luisteraars, mee in de problemen.

PP: Componeren is een solitaire bezigheid. Ik neem aan dat een componist, uiteraard binnen zijn eigen geschiedenis en inzichten, uiteindelijk wel schrijft om te communiceren. Een componist schrijft allicht niet enkel omwille van het product op zich. Hij schrijft naar iemand. Binnen het systeem van vandaag is er een heel industriële manier van omgaan met het maken van muziek. Er zijn amper repetities en meestal is er maar één uitvoering. Nieuwe muziek wordt op die manier een instantproduct. De geleverde prestatie van de componist staat dan niet meer in verhouding tot hoe er mee wordt omgegaan.

LV: De return van wat iemand maakt is groter dan wat de maker er van kan zien. Als bij een componist het aantal repetities, de kwaliteit van de uitvoering en het aantal uitvoeringen de reden zijn van het schrijven van een stuk of voor de voldoening van het schrijven ervan staat dat ver af van het idee dat hij voor iemand schrijft. Ik ga wel akkoord met het idee van een slechte verhouding als hij vertrekt vanuit de ingesteldheid dat hij voor iemand schrijft en dan merkt dat door een slechte uitvoering die te wijten is aan te weinig repetities de boodschap niet overkomt.

PP: Het is meestal niet zo dat een componist en de uitvoerders samen het stuk ontwikkelen, ontplooien. Wat een componist schrijft blijft voor hemzelf toch tot op zekere hoogte abstract en er is nauwelijks ruimte om dat in de praktijk van het musiceren te overbruggen.

LV: Het kan wel, maar ons systeem is in dat opzicht een beetje pervers. We hebben het net beleefd met Kaat De Windt die een opdracht schreef voor het Minguet Kwartet. Kaat heeft lang over het aanvaarden van de opdracht nagedacht. Ze was naar eigen zeggen uit de klassieke muziek gestapt omdat ze het beu was dat op de kenmerkende industriële wijze met muziek werd omgegaan. We wilden het wel goed doen. Van zodra ze de opdracht dan aanvaard heeft, heeft ze zich daar ten volle voor ingezet. Ze had duidelijk voor ogen wat ze wou bereiken. Iets later dan verwacht, maar toch nog ruim meer dan een maand op voorhand heeft Minguet de partituren ontvangen. Kaat is naar Keulen geweest om met hen te repeteren. Ze belde me achteraf en zei me dat ze anderhalf uur met haar gerepeteerd hebben, en dat daarna voor haar al een taxi werd besteld. En toen waren ze pas begonnen met repeteren, ze konden het stuk nog niet op tempo spelen. Kaat was dus teleurgesteld. Ze had erop gehoopt dat na dat anderhalf uur er een pauze zou zijn geweest, waarin ze wat dieper kon ingaan op wat ze al had gehoord, maar vooral waarin ze kon vertellen hoe ze haar werk zag, waarom ze dat had geschreven, wat haar achtergrond was. Ik ben het met haar eens dat uitvoerders dat allemaal horen te weten. Als men Beethoven speelt informeert men zich zo goed mogelijk, gaat men zijn brieven lezen en dergelijke. Ik ben dus ook ontgoocheld dat de repetitie maar anderhalf uur was. Zeker als je dan bedenkt dat het geplande kwartet van Robin de Raaff niet is klaar geraakt. Het werk ter vervanging van dat van Robin staat op hun repertoire. Robin schrijft geen gemakkelijke muziek, dus ze zullen daar wel veel tijd voor vrijgemaakt heb. Dan zou je toch denken dat er tijd vrijkomt om je meer op het werk van Kaat toe te leggen. Minguet is een goed kwartet, het zal goed gespeeld zijn op de creatie. Maar nog altijd niet zoals men een Beethovensonate brengt. Daar wil ik op termijn echt naartoe. Desnoods laat ik het geven van opdrachten schieten en neem ik een bestaand werk om daar een jaar aan te repeteren. Geen enkele pianist zou het durven met een sonate van om het even wie uit de klassieke muziek op een podium te stappen als hij het werk enkel kan spelen zoals het er staat, zonder rijpingsproces. Met nieuwe muziek doen we dat allemaal wel. We repeteren op zo een manier dat het kostenefficiënt is. Het stuk staat er soms echt goed, maar maturiteit is er nooit. Die maturiteit kàn er niet zijn. Het stomme bij nieuwe muziek is dat het verschil tussen een perfecte uitvoering volgens de partituur en een gerijpte uitvoering niet altijd hoorbaar is. De toonspraak is anders. En vooral: het is nieuw. Je kan niet vergelijken. Toch is er een marge die kan en moet kunnen overbrugd worden. De situatie met Robin de Raaff is toch wat eigenaardig en eigenlijk kenschetsend voor de impasse waarin we zitten. Het Minguet Kwartet belde me in juli op, met de boodschap dat ze zich wat zorgen maakten over Robin de Raaff. Eigenlijk was het een opdracht van hen. Wij contacteerden Robin die ons geruststelde dat het zeker in orde kwam. Een week geleden krijg ik van mijn collega Bert Palincxk een mail om me te zeggen dat hij van Robin de Raaff het bericht had gekregen dat het werk niet klaar zal zijn. Dat is twee weken voor het festival. Gisteren kreeg ik een mail van Robin om zich uitgebreid te excuseren. Ik heb hem een mail terug gestuurd waarin ik mijn begrip voor de situatie uitleg. Hij is niet plots persona non grata geworden. We vinden voor zijn werk wel een plaats. Ik krijg dan later die dag ook een mail van een met Robin bevriende componist om ook nog eens begrip te vragen voor zijn situatie. Het eigenaardigste vind ik dat een componist dus blijkbaar zo onder druk staat, vlak voor een festival met een afgezegde opdracht, dat hij zich op alle mogelijke manieren moet laten horen om zo te voorkomen dat hij misschien later niet meer zou gespeeld worden. Denkt hij dat wij hem een proces zullen aan doen omdat wij geld hebben uitgegeven voor een opdracht die niet klaar geraakt is? Ik ben aan het gokken, maar het is eigenaardig. Ik ga er mee akkoord dat componeren een solitaire bezigheid is, maar het zou wenselijk en menselijker zijn mochten componisten openlijk communiceren. Waarom heeft de componist schrik om mij tijdig te verwittigen dat hij bijvoorbeeld te laat is begonnen, omdat zijn opdracht voor Donaueschingen is uitgelopen? Dat zijn werk voor Donaueschingen wel klaar is en dat voor ons niet kan mij niet schelen, dat is petite histoire. Mijn algemene conclusie is dat we van het systeem van opdrachten zoals dat nu bestaat af moeten. Componisten en organisatoren zouden moeten beginnen om voor zichzelf een veel grotere tijdsmarge in te bouwen. Een componist zou kunnen zeggen dat hij een opdracht niet aanvaardt voor een strijkkwartet als dat nog hetzelfde jaar moet worden uitgevoerd. Hij zou bijvoorbeeld twee jaar kunnen voorstellen. Dat geeft mij als organisator de gelegenheid om marges in te bouwen. Dat moet beginnen bij de componist èn de organisator. Maar het zal toch vooral van de componist moeten komen. Als ik nu tien componisten contacteer om binnen vijf maand een strijkkwartet te schrijven zijn er allicht acht die toezeggen. Dat zit er zo in gebakken: "Pakken wat we kunnen krijgen, want misschien drogen de opdrachten op binnen een paar jaar." En dat is begrijpelijk. Een componist tussen de veertig en de zestig krijgt veel minder opdrachten dan een componist tussen de twintig en de veertig. Vanaf zestig begint dat weer te lopen, want dan krijgen deze oudere componisten hommages omdat men hen tussenin was vergeten. Men wil de koe bij de horens vatten om twee redenen. Enerzijds omdat er nu vanuit de subsidiënt meer geld is, en, anderzijds, als je de erkenning als componist krijgt wil je de bron niet laten opdrogen. Ik vind dat een beetje een te gemakkelijke houding. Mijn groot lichtend voorbeeld is daarin Kagel. Hij neemt geen opdrachten aan als er geen vijf jaar tussen de opdracht en de uitvoering ligt. Natuurlijk, hij is een internationaal erkende componist en hij krijgt wel veertig aanbiedingen per jaar. Maar toch, hij bepaalt zelf dat zijn partituur een jaar voor de creatie klaar moet zijn en hij houdt zich daar aan. Op die manier ontneemt hij de uitvoerders het excuus dat ze niet genoeg tijd zouden hebben. Hij zorgt dus zelf dat er met de positie van de uitvoerder al geen probleem kan zijn. Hij wil ook bij de repetities zijn en hij is daar ook. Die kunnen dan ook gespreid worden. Daar wil ik als organisator ook naar toe. Ik ga geen opdrachten geven voor volgend jaar, want ik ben het beu. Ik ben het niet beu dat ik weer geconfronteerd wordt met een componist die zijn werk niet op tijd klaar heeft. Ik ben het beu om het hem aan te doen om zo onder druk te moeten werken. Robin de Raaff heeft nu misschien schuldgevoelens, en eigenlijk zijn dat gevoelens die hij niet moet hebben. Hij schrijft goede muziek. Om de situatie die er nu bestaat te veranderen moet men beginnen bij de componisten, maar men mag daar natuurlijk niet stoppen. Het tweede probleem ligt bij de uitvoerders zelf. Ik heb ooit rechtstreekse ervaring gehad met de dagelijkse werking van een ensemble. Ik wou, toen ik er middenin zat, weten hoe het kwam dat ik er vanuit November Music nooit in slaagde om uitvoerders zo ver te krijgen dat ze gespreid over zes maanden een repetitieschema op maakten. Ik dacht dat dat vooral een financiële reden had. Het heeft niets te maken met financiën. De budgetten zijn er. Het zijn de uitvoerders die daar niet altijd zin in hebben. Ze zitten in tal van ensembles, geven les en dergelijke. Het heeft met comfort en agendaplanning te maken. Voor een concert in december willen ze in december kunnen repeteren. Ze willen productie na productie afwerken. De muzikanten wilden geen zes maand op voorhand met een partituur bezig zijn. Ik moest hen een partituur niet te vroeg opsturen want dan konden ze die kwijt raken. Als ik ze dan aangetekend opstuurde en hen dan opbelde, werd de ontvangst wel bevestigd maar dan lag die partituur daar ergens tot een week voor de eerste repetitie. Er was meestal wel iets waardoor het niet lukte. Met het werk van Kaat De Windt voor het Minguet Kwartet hadden we in die zin wel grote verwachtingen. We hadden een rijpingsproces afgesproken, maar dus niet nauwgezet genoeg. Het bedingen van repetities moet dus blijkbaar contractueel, punt. Als dat werk van De Raaf wegvalt, verandert Minguet hun repetitie schema. Dat hadden ze in het voordeel van Kaat De Windt kunnen gebruiken. Ik zou dus voortaan ook met gezelschappen als Minguet een contract willen afsluiten. Desnoods beginnen we de uitkoopsom van de uitvoerders op te splitsten. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen: Ik geef je X € voor de uitvoering en Y € voor zes repetities, in plaats van X + Y € ineens. Leden van een ensemble worden ook op die manier door hun ensemble vergoed. Iedereen krijgt zoveel per repetitie en zoveel per uitvoering. En er moet een contract zijn met de componist over de datum waarop het werk moet afgeleverd worden. Niet om een schadevergoeding te kunnen eisen, maar vooral om een duidelijke afspraak te hebben waarop je kan terugvallen. Zodat je tijd genoeg hebt om repetities vroeg genoeg op voorhand te kunnen vastleggen. Als de afgesproken datum van het afleveren van de partituur zes maanden voor de uitvoering is, heb je nog wat tijd om een componist een marge te geven. Als het niet lukt kan je nog voorzieningen kunt treffen. Ik vind het echt vervelend dat de folder van November Music een creatie van Robin de Raaff vermeldt, terwijl er een werk van Rihm zal worden gebracht. Voor sommige mensen betekent dat het verschil tussen gaan en niet gaan naar het concert. Een ticket kost tenslotte toch 15 €. Een ruimere tijdsmarge biedt alle partijen meer mogelijkheden.

PP: Blijkbaar hebben sommige uitvoerders die zich profileren als voorvechters van nieuwe muziek dan toch een vrij dubieuze houding tegenover de muziek zelf.

LV: Ja, maar ze weten het niet allemaal. Zij gaan immers ook maar mee in de stroom van industrialisering en bandwerk. Ik besef natuurlijk wel dat hun positie ook niet altijd zo gemakkelijk is. Je moet inderdaad maar eens proberen om zes maand op voorhand de muzikanten bij elkaar te krijgen, met vakantie periodes ertussen en zo. Daar hebben zij geen schuld aan. Maar om dat toch gedaan te krijgen heb je niet méér organisatie nodig, maar een andere. Men moet langer op voorhand organiseren. En je hebt niet meer geld nodig, maar je moet het op een andere manier besteden.

PP: In welke verhouding staan muzikanten dan tot een componist, los van de pragmatische aspecten die je aanhaalt?

LV: Die verhouding is problematisch. Ik vind dat vooral de muzikanten in ensembles zich weinig dienstbaar opstellen. Ze zijn echt verwend. De mentaliteit die men vaak de traditionele orkesten toeschrijft, met hun vakbondsmentaliteit en hun verveelde houding tijdens repetities is evengoed aanwezig in een ensemble voor nieuwe muziek. Je zou denken dat zij de afficionades, de experten, zijn, maar dat is niet altijd zo. Ik ken te weinig muzikanten die echt nieuwsgierig zijn, die bijvoorbeeld naar partituren vragen, die goed voorbereid zijn als ze naar de repetities komen. Ik begrijp zeer goed het idee van Lukas Pairon van Ictus om werken te programmeren die de muzikanten graag spelen. Al zal de realiteit allicht soms ook wel anders zijn dan wat hij zegt.

PP: Het verschil tussen een publiek voor nieuwe muziek en het klassieke repertoire is dat de achtergrond anders is. Je kan wel luisterervaring hebben, maar je hebt veelal geen ervaring met het gebrachte werk. Wat verwacht je als uitvoerder van nieuwe muziek dan van je publiek?

LV: Dat is het probleem met nieuwe muziek. Je hoort het kwaliteitsverschil tussen gerijpte en niet-gerijpte uitvoeringen niet. Sterker nog: het verschil tussen een uitvoering met alle noten of met de helft van de noten hoor je niet steeds of niet zomaar. Het is nieuw. De componist kan het met net zo weinig noten geschreven hebben als je denkt te horen. Je kan dat pas wel weten als er werken gecanoniseerd worden en als je kan vergelijken. Ik denk dat meestal een componist - zelfs via gespecialiseerde uitvoerders aan een gespecialiseerd publiek - amper zijn boodschap kan overbrengen. Bij Minguet en De Windt bijvoorbeeld zal dat allicht anders zijn. Die toonspraak is toegankelijker, en een kwartet is een erg duidelijke context. Hier zal het publiek zonder veel problemen kunnen aanvoelen of het goed is uitgevoerd of niet. Maar dat zijn eerder uitzonderingen. Veel nieuwe muziek is complex, is vaak voor relatief grote bezettingen. Hoe ga je hier weten wanneer dat goed is uitgevoerd? De componist zal dat wel weten. Maar van hem hoor je dan vooral dat hij blij en dankbaar is dat het toch nog uitgevoerd is geraakt. Componisten staan niet genoeg op hun strepen. Eigenlijk zouden ze harder moeten zijn.

PP: Om even samen te vatten, is er dus tussen het klassiek repertoire en de nieuwe muziek een discrepantie in de omgang met de muziek zelf. Bij het klassieke repertoire bouwt men de mogelijkheid in om goed voorbereid te zijn en op een gerijpte manier er mee om te gaan en bij nieuwe muziek minder, hoewel het bij de nieuwe muziek net veel urgenter is dan bij de oude muziek.

LV: De praktijk is verkeerd. Nieuwe muziek moet blijkbaar zo snel mogelijk uitgevoerd worden. En dan is het ook voorbij. Er is een consumptiedrang om onmiddellijk te weten wat er nu gebeurt, om vervolgens bezig te zijn met wat er daarna gebeurt. In de klassieke muziek heb je dat absoluut niet. Je merkt het ook aan andere dingen. De dooddoener was dat een nieuwe muziek uitvoerder een mislukte klassieke uitvoerder is. “Klassieke muziek is te moeilijk en bij nieuwe muziek kan je niet horen dat hij het niet kan spelen.” Dat werd niet altijd au serieux genomen, maar het is echt geen uit de lucht gegrepen fantasie. Men is er als muzikant zo aan gewend dat men met nieuwe muziek altijd wel "wegkomt" dat zich dat op de duur zelfs ook uit in gemakkelijkere stukken.

PP: Als dat waar is, is het probleem dat de uitvoerder op de duur zijn bestaansreden gaat diskwalificeren.

LV: Dat is ook zo frustrerend. Uiteindelijk snijden we daarmee in ons eigen vlees. Het resultaat is niet altijd in verhouding met de vraag van de ensembles naar geld om gespecialiseerd bezig te kunnen zijn. De kwaliteit van een niet gesubsidieerd ensemble is niet noodzakelijk slechter dan dat van een gesubsidieerd. Alleen is dan wel iedereen betaald. Dat is in zekere zin droefgeestig. Vooral omdat de meeste werken slechts één keer gespeeld worden. Het is dan of niet. Voor de componist en voor het publiek, maar ook voor de muziek. En daar gaat het mij om. Dat stukje muziek.

PP: Moet het dan kunnen dat November Music 2007 identiek is aan November Music 2006?

LV: Ik vind voor een deel dat dat moet kunnen. Ik ga dat ten dele proberen. Met kleine stapjes op verschillende vlakken. In 2008 gaan we Luc Brewaeys centraal stellen. In Vlaanderen is dat een grote naam maar in Nederland is men veel minder vertrouwd met zijn werk. Ik denk dat ik hem geen enkele opdracht zal geven. Hij heeft genoeg goede muziek geschreven die te weinig wordt uitgevoerd. We gaan zijn beste werken kiezen voor verschillende bezettingen. Ik ben daar nu al mee bezig opdat het orkest geen enkel excuus heeft. En opdrachten zal ik veel gerichter geven. We moeten dringend af van het systeem van telkens nieuwe muziek, zoals dat in de jaren tachtig is geïnstalleerd. Er was toen nog geen creatiesysteem, er was nauwelijks nieuwe muziek. Er was de "week van de hedendaagse muziek" en dat was het zo wat. Toen was dat een goede beslissing. Maar of dat nu nog zo is wordt niet in vraag gesteld. De beweegreden toen was dat componisten moeten schrijven. De geschiedenis zou dan wel uitmaken of het werk goed is of niet. De idee was dat men de arbeid moest ondersteunen, het maken van dingen. Op zich is dat niet slecht, maar men heeft de fout gemaakt om het daar bij te laten. Uitgevoerd worden of werk bewaren is dan blijkbaar een andere discussie. Het accent is te eenzijdig. Ook bij de componisten. Zij willen meer gespeeld worden. Maar als je hen dan vraagt hoe ze dat dan zien, zeggen ze dat ze in de eerste plaats liefst meer willen schrijven om meer gespeeld te worden. In de eerste plaats willen ze opdrachten. Maar laat ons eerlijk wezen. Tegelijkertijd meer opdrachten geven en ook de bestaande werken meer uitvoeren zal niet kunnen. Als organisator zullen we moeten kiezen. Als Transit zeer veel creaties geeft, hoef ik dat niet op dezelfde manier te doen. Ik heb binnen het decreet met November Music ruimte genoeg om het anders te gaan aanpakken. Waarom moet je Brewaeys voorstellen met enkel nieuw werk? Omdat de traditie dat wil? Voor mij betekent dat niets meer. Is een creatie kunnen aanbieden beter dan een bestaand werk aanbieden? Bij bestaand werk kan je kiezen. Een opdracht kan mislukken. Men wordt overspoeld met creaties. De organisatoren willen iets aanbieden wat iemand anders niet heeft. Dat is pure markteconomie. Dat heeft niets met muziek te maken. Organisatoren denken blijkbaar nog altijd gemakkelijk dat een creatie een publicitair voordeel heeft. In andere sectoren misschien wel. In nieuwe muziek vind ik dat onzin. Zelfs al speel je geen creaties meer maar enkel nog recente reeds geschreven muziek, dan nog zal de voorgestelde muziek voor het merendeel van het publiek nieuw zijn. Er zijn veel componisten in Vlaanderen waarvan ik het werk niet ken. Waarom zou ik mij dan exclusief bezig houden met creaties? Ik ga er van uit dat als een componist echt wil schrijven, dat hij ook zonder opdrachten schrijft. Dan kan je komen tot een gezondere situatie. Waarom zou ik bijvoorbeeld geen opdracht geven om een werk dat al geschreven is te creëren?

Peter-Paul De Temmerman
journalist actuele kunstmuziek

www.lukvaes.info
www.novembermusic.be

16:59 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook

17/10/2006

Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen

Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen Onlangs verscheen het boek 'Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen'. Het boek is zo opgevat dat er zowel voor Nederland als voor Vlaanderen een algemeen inleidend essay is. Hierin wordt de muziek sinds 1950 besproken. Dan heb je een aantal componistenprofielen, twaalf voor Nederland en acht voor Vlaanderen, waarbij een van de criteria was dat de componist nog leeft en muzikaal actief is. Vandaar dat de voor Vlaanderen misschien wel belangrijkste componist van de twintigste eeuw, Karel Goeyvaerts, geen componistenprofiel heeft. Hij komt natuurlijk wel aan bod in het algemeen inleidend tekstje. Het is alleszins een mooie, verzorgde uitgave geworden, waarin in heldere teksten duidelijke kaders worden geschetst van de verschillende strekkingen in het muziekleven in Nederland en Vlaanderen. Voor Nederland schreef Emile Wennekes de tekst, voor Vlaanderen was dat Mark Delaere. Met deze laatste hadden we een gesprek.

OORGETUIGE: Over Vlaamse componisten bestaat er natuurlijk wel al een heel handig forum, namelijk de componistendatabase van Matrix. (Een documentatiecentrum over actuele kunstmuziek waarvan Mark Delaere de oprichter en bezieler is. Zie www.matrix.mu PPDT). In hoeverre is een gedrukt componistenprofiel nog relevant als je zoveel meer componisten grondiger kunt duiden op deze database?

Mark Delaere: Voor alle duidelijkheid: de componistenprofielen over Vlaamse componisten in het boek zijn nieuw geschreven. Ze zijn niet gebaseerd op de fiches die op de website van Matrix staan. Hierdoor zijn er andere accenten gelegd dan door de auteurs van de fiches op de site. Het is goed dat een componist niet via de pen van één musicoloog wordt voorgesteld. Ten tweede gaat het over een ander medium. Bepaalde doelgroepen bereik je beter met het ene dan met het andere medium. Voor de documentatie van onze muziek in het buitenland denk ik dat een website minder efficiënt is dan een boek. Als je er voor zorgt dat dat boek op een aantal plaatsen terechtkomt in het buitenland is er een eerste houvast. Dan kunnen de lezers verder geleid worden, door de bibliografie en website-informatie die bij de profielen staat, waar ze meer en geactualiseerde info kunnen vinden. Je moet de verschillende media benutten om die kennis te verspreiden.

OORGETUIGE: Ze zijn dus complementair?

Md: Dat vind ik wel, ja.

OORGETUIGE: Het nadeel van een dergelijk boek is dat je heel erg sterk moet selecteren. Hierdoor geef je de componisten die je wel geselecteerd heb misschien een groter belang dan je initieel misschien van plan was.

Md: Dat is onvermijdelijk ingebakken in deze formule. De uitgever van dit boek, Ons Erfdeel, heeft al een aantal publicaties rond dit concept gerealiseerd, met name over architectuur, beeldende kunst en hedendaagse dans. Dit is eigenlijk een vervolg, over muziek. Dit concept lag vast. Uiteraard heeft het me moeite gekost om een aantal keuzes te maken. Ik heb ook met dilemma's geworsteld. Uiteindelijk mogen de honderdvijftig componisten die nu actief zijn in Vlaanderen niet verwachten dat ze allemaal ter sprake komen in een boek van beperkte omvang. Ook voor een uitgever zou het niet interessant zijn om gewoon een opsomming te hebben. Met een opsomming van namen heb je geen boek. Ik heb geprobeerd dat wat er vandaag leeft te laten vertegenwoordigen door de acht Vlaamse componistenprofielen. Je kan niet het hele veld beslaan, maar je kunt toch je keuzes zo maken dat verschillende belangrijke tendensen daardoor vertegenwoordigd zijn. Dit wil niet zeggen dat dit nu dé acht stromingen in het muziekleven in Vlaanderen zijn, en dat elke andere componist wel onder een van deze strekkingen te plaatsen valt. Daarvoor zijn de individuele verschillen te groot. De verschillende compositietechnieken, esthetieken en stijlen die vandaag leven heb ik denk ik wel kunnen beslaan. Je kan je wel altijd de vraag stellen waarom ik bijvoorbeeld wel Lucien Posman kies en niet Boudewijn Buckinx (Allebei vertegenwoordigen ze het post-modernisme in Vlaanderen. PPDT). Die vraag heb ik me natuurlijk ook gesteld. Maar na een aantal overwegingen maak je een keuze tussen een van beide. Natuurlijk komen de anderen ook wel ter sprake. In de inleidende tekst, maar ook in de componistenprofielen zelf waar ik nogal wat verbanden leg met enigszins gelijkgezinde componisten. Ik heb ook een trucje toegepast. Het laatste deel van het boek is gewijd aan de voorstelling van een aantal organisaties. Aan Serge Verstockt, die ik één van de belangrijkste componisten van vandaag vind, heb ik geen componistenprofiel gewijd, maar ik heb hem wel via het ensemble Champ d'Action een forum kunnen geven. Dat geldt ook voor Godfried-Willem Raes via Stichting Logos. In de plaats daarvan kon ik jonge mensen als Stefan Van Eycken en Joachim Brackx, die toch enigszins verwant zijn met respectievelijk Verstockt en Raes, toelichten. Dat was voor mij ook een belangrijk gegeven. Die acht voorgestelde componisten moeten niet enkel vrij representatief zijn voor het gehele veld, ze moeten ook verschillende generaties vertegenwoordigen.

OORGETUIGE: Het essay over de Nederlandse componisten heeft als titel 'Veelstemmig en veelbetekenend', jouw werkstukje draagt de titel 'Een sterk verkaveld muzieklandschap'. Allebei vertrekken jullie dus van een sterk gediversifieerd landschap. Zoveel verschillende tendensen zijn er uiteindelijk niet. Het is waar dat iedereen een vrij specifiek idioom heeft, maar niemand is geïsoleerd. Zeker als je het spectrum zou vernauwen tot nieuwe muziek. Ik acht iemand als Lucien Goethals erg hoog in, maar uiteindelijk maakt hij geen muziek die representatief is voor wat vandaag gemaakt wordt.

Md: Dat geldt misschien wel voor tachtig procent van de Vlaamse componisten die vandaag werken. In die zin is de benaming 'Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen' bewust gekozen. Het is niet 'Nieuwe muziek'. Het handelt dus niet noodzakelijk over die muziek die de internationale actuele stand van zaken in compositie weerspiegelt. Er zijn heel wat componisten bij die er voor kiezen om een idioom te hanteren dat principieel nog uit de negentiende of de twintigste eeuw stamt. Aan Rafaël D'Haene is een profiel gewijd, maar van hem kan je niet zeggen dat hij de muzikale actualiteit op de voet volgt. We wilden het volledige plaatje van de actuele kunstmuziek in Vlaanderen geven.

OORGETUIGE: Het valt toch op dat het domein van de componisten die een mengvorm hanteren, zoals Kris Defoort en Kaat De Windt niet aan bod komen (Beiden zijn als pianist en componist actief in de actuele kunstmuziek en in de improvisatiemuziek en Jazz. PPDT).

Md: Inderdaad. Ik heb in de inleiding wel een hoofdstukje gewijd in het inleidend essay aan Walter Hus, Thierry de Mey, Erik Sleichim en Frank Nuyts. Maar in de profielen zijn zij inderdaad niet vertegenwoordigd..

OORGETUIGE: Een dergelijk opzet is sowieso exclusief. Je sluit letterlijk uit.

Md: Dat vind ik niet. Ik denk niet dat er iemand zal kunnen zeggen dat een belangrijke strekking niet is vertegenwoordigd. Dat een bepaalde tendens wordt vertegenwoordigd door de ene en niet door een andere zijn de beperkingen van het formaat. Het probleem is natuurlijk of rechtstreeks betrokkenen dit objectief gaan kunnen bekijken. Ikzelf zie geen argumenten die de keuzes onderuit kunnen halen. Het zijn natuurlijk maar acht profielen. Waarschijnlijk zullen er mensen ontgoocheld zijn of zelfs boos. Dat is onvermijdelijk

OORGETUIGE: U bent naast docent aan de KUL en naast Matrix ook de artistieke leider van Transit, het jaarlijkse festival in Leuven dat uitsluitend eenentwintigste eeuwse muziek voorstelt. Wat is het grootste verschil tussen het samenstellen van dit soort profielen en het organiseren van een concertreeks?

Md: Ik steek niet onder stoelen of banken dat de subjectieve en intuïtieve aanpak veel groter is bij de organisatie van een muziekfestival dan bij het schrijven van een boek, waarvan je weet dat het toch op één of andere manier een beeld moet scheppen over hedendaagse muziek in Vlaanderen vandaag. Dat laatste is veel objectiever. Als ik Transit een invulling geef is dat niet beperkt tot Vlaamse muziek, hoewel het er een stevig aandeel in heeft. Het festival heeft een internationaal kader. Met uitzondering van het openingsconcert, waar ik ook als een kameleon elk jaar opnieuw vier jonge Vlaamse componisten een forum geef, getuigen alle andere concerten van een duidelijke esthetische keuze. In dit boek niet. Hier moet ik zo objectief mogelijk zeggen wat er allemaal gebeurt vandaag. Dat heb ik gedaan.

OORGETUIGE: Als je in zo een boek een stand van zaken weergeeft, ben je eigenlijk ook richtinggevend.

Md: Ik wil daar nederig in zijn. Een dergelijk boek komt niet op de eerste plaats. Op de eerste plaats komt wat componisten schrijven. Zij zijn de werkelijke scheppers van de muziekcultuur. Als musicoloog probeer je een soort medium te vormen tussen wat componisten doen en het publiek. De canoniserende functie van een dergelijke publicatie is in zichzelf zeer gering.

OORGETUIGE: Ik denk dat je jezelf onderschat. Je hebt niet alleen een erkende eruditie, maar ook een zekere roep. Je bent in Vlaanderen een ijkpunt. In zekere zin is een keuze die jij maakt bijna een politieke handeling. Je schept een kader waarin je uittekent wat de relevante richtingen zijn. De componisten waar je een profiel aan wijdt, kan je zo bijna zien als de door jou aangeduide lijsttrekkers van een bepaalde richting.

Md: Hoe jonger de componisten zijn, hoe moeilijker je dat kan volhouden. Brackx en Van Eycken kan je moeilijk lijsttrekkers noemen van een bepaalde strekking. De keuzes in het boek zijn een combinatie van zowel generatiegegevens als van inhoudelijke gegevens. Brackx en Van Eycken vertegenwoordigen zowel een generatie als een bepaalde tendens. Je kan niet zeggen dat ze voor hun generatie voor een bepaalde tendens de lijsttrekkers zijn.

OORGETUIGE: Dat zie je inderdaad in als je al goed vertrouwd bent met het muziekleven in Vlaanderen. Maar dit boek is ook een opstap voor 'de geïnteresseerde leek'. Als je dan dit boek ter hand neemt om te kijken wat er in Vlaanderen gebeurt, worden de componisten met een profiel wel de ijkpunten, en krijgen ze dus de facto meer krediet dan iemand anders.

Md: Ik zal zeker proberen om dat beeld tegen te werken, om die functie te ontkrachten, mocht die er latent in aanwezig zijn. Ik geef je een voorbeeld. Deze uitgever geeft ook tijdschriften uit. In een voorbereidende fase vroegen ze me om in 'Ons Erfdeel' een portret over te nemen uit het boek, omdat dat een mooie aanloop naar de promotie van het boek zou zijn. Dat heb ik niet willen doen. Ik wou wel een artikel schrijven over een andere componist, net omdat ik niet wou dat die acht blijvend zouden worden beklemtoond. Alsof er maar acht goede componisten zijn in Vlaanderen. Ik heb toen een stuk geschreven over Peter Swinnen. Mijn uitgangspunt is in ieder geval dat de geselecteerde componisten niet noodzakelijk als de meest belangrijke moet worden geacht, maar samen schetsen ze wel een beeld.

OORGETUIGE: Het is een oud zeer dat in de perceptie van de cultuurminnaar actuele kunstmuziek niet vanzelfsprekend gezien wordt als een van de kunstuitingen van vandaag. Doordat dit boek in een reeks met andere kunstuitingen wordt geplaatst gaat men hier gelukkig tegenin.

Md: Ik ben het er niet mee eens als het gaat over perceptie, wel over participatie. Inderdaad merk je dat tentoonstellingen van hedendaagse kunst een veel groter publieksbereik hebben dan concerten. Een concert is een éénmalig gegeven. Misschien is het een marginaal segment in het geheel van de hedendaagse kunstvormen, maar daarom niet minder belangrijk. De marginaliteit is toch vooral in de participatie gelegen.

OORGETUIGE: Vandaar ook het belang van het creëren van aanwezigheid op verschillende domeinen tegelijk, via een boek als dit, via het internet, via cd's, via de concerten uiteraard. Dat is waarschijnlijk de reden waarom je het schrijven van dit boek geaccepteerd hebt.

Md: Als ze je een voorstel doen om zoiets te maken zou je echt onverantwoordelijk bezig zijn om dat naast je neer te leggen. Ik kan toch niet zeggen: ' Ach, ik vind dat niet goed, want actuele kunstmuziek is toch maar een kleine speler in het artistieke veld'. Ik zou heel mijn bestaan tegenspreken als ik niet op zo een uitnodiging inga.
 
Peter-Paul De Temmerman
journalist actuele kunstmuziek

'Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen' door Emile Wennekes en Mark Delaere
Uitgegeven door Ons Erfdeel, Murissonstraat 260 te B-8930 Rekkem
www.onserfdeel.be

23:05 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook

14/09/2006

100 gitaristen gezocht voor Europese première 'Hallucination City'

De Amerikaanse componist Glenn Branca trekt in het indrukwekkende Hallucination City (of : Symphony 13) alle registers open: niet minder dan 100 gitaristen zullen het podium delen. Professionele gitaristen, conservatoriumstudenten en enthousiaste amateurs kunnen deelnemen aan dit project.

De originele versie van Glenn Branca's Hallucination City ging in première in 2001 vlak bij de voormalige WTC torens in New York. De gereviseerde versie in vier bewegingen ging in februari van dit jaar in première in Montclair en in maart volgde een uitvoering in de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Gitaristen vanuit heel Amerika namen deel aan deze uitvoeringen.

Champ d'Action en het Festival van Vlaanderen Gent namen het initiatief om het werk naar Vlaanderen te halen. Ook het Happy New Ears Festival in Kortrijk, Vooruit Gent en de Kreun in Kortrijk sprongen graag mee op de kar om de Europese première van Hallucination City mee vorm te geven.

Ben je geïnteresseerd om op 5 en 6 oktober e.k. deel uit te maken van het 100-koppig 'elektrische gitaren-orkest' dat het cultwerk 'Hallucination City' van Glenn Branca zal uitvoeren voor Festival van Vlaanderen in Vooruit Gent en tijdens het Happy New Ears Festival in de Stadsschouwburg te Kortrijk?

Beroer jij de elektrische gitaar en wil je deelnemen aan dit uitzonderlijke concert?
Surf dan als de vliegende bliksem naar de website van Champ d'Action en schrijf je in !

Meer info : www.glennbranca.com, www.champdaction.be, www.festival.be, www.happynewears.be, www.dekreun.be en www.vooruit.be

00:31 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook

Vorige 1 2 3 4 5 6 7